Skip to main content

Quản lý, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công trình xây dựng theo các quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khoẻ”.  UBND tỉnh yêu cầu:

 UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về xây dựng cũng như quy chuẩn xây dựng nhằm bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng. Kiên quyết xử lý và không đưa vào sử dụng các công trình không được thiết kế, thi công, nghiệm thu phù hợp với các quy định của quy chuẩn.

Đối với chủ đầu tư xây dựng công trình: Tuân thủ các quy định tại quy chuẩn từ khi thiết kế, cấp phép xây dựng đến nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Thực hiện nghiêm túc việc chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng đối với công trình bắt buộc phải chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng. Đồng thời khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện việc “chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” đối với những công trình khác. Lựa chọn nhà thầu có đủ kinh nghiệm và năng lực phù hợp để thiết kế công trình, thi công xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình, đặc biệt đối với các công trình là chung cư, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, trường học, các công trình văn hóa, y tế, thương mại nơi có sự tham gia hoạt động của trẻ em; Thực hiện giám sát chặt chẽ công tác thi công và nghiệm thu công trình; không nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng khi công trình không đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn về an toàn sinh mạng và sức khoẻ.

Đối với nhà thầu thiết kế: Thực hiện thiết kế công trình phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn xây dựng; thực hiện tốt công tác giám sát tác giả; tăng cường trách nhiệm tư vấn cho chủ đầu tư về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn và pháp luật về xây dựng.

Đối với nhà thầu tư vấn giám sát: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và hợp đồng với chủ đầu tư; yêu cầu ngừng thi công, không nghiệm thu công trình và tư vấn cho chủ đầu tư những nội dung trong thiết kế hoặc thi công không phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn xây dựng.

Sở Xây dựng có trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra các công trình đã hoàn thiện nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, việc bảo đảm phù hợp với các quy định của quy chuẩn. Riêng đối với các công trình công cộng đã được xây dựng và sử dụng trước ngày Quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 05/2008/BXD có hiệu lực phải tổ chức rà soát, kiểm tra những nội dung chưa phù hợp với quy định của quy chuẩn dễ gây mất an toàn khi sử dụng để sửa chữa, cải tạo cho phù hợp.

                                               

                                                              Vũ Đình Chuyền

                                                  Sở Thông tin và Truyền thông