Skip to main content

Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 4 năm 2010, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 45 -KH/TU về Tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/52010); 20 năm Ngày Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là "Nhà văn hóa kiệt xuất - Anh hùng giải phóng dân tộc” (1990-2010).

Nội dung Kế hoạch xác định: Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại thân thế sự nghiệp và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa kiệt xuất - Anh hùng giải phóng dân tộc; Giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ; Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 và Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm tạo ra không khí phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiên sỹ các lực lượng vũ trang noi gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; Triển khai thực hiện tốt kế hoạch Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội lần thứ XI của Đảng CSVN. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Phát hiện và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt...

 Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, tránh phô trương, hình thức; Tạo được ấn tượng sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân và  bằng nhiều hình thức như: mít tinh, hội thảo, tọa đàm, triển lãm tranh ảnh, văn nghệ, biểu dương khen thưởng cán bộ, đảng viên đạt thành tích cao trong học tập, lao động và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị…

 Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trên, Ban thường vụ tỉnh ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đối với các cơ quan báo chí của tỉnh căn cứ mục đích, yêu cầu của Kế hoạch mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/52010); 20 năm Ngày Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là " Nhà văn hóa kiệt xuất-Anh hùng giải phóng dân tộc" ( 1990-2010); phản ánh sinh động hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành, tuyên truyền sâu rộng các điển hình tiên tiến, cổ vũ  phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn phối hợp tuyên truyền, kịp thời đưa tin hiệu quả các hoạt động kỷ niệm của tỉnh./.

                                                          Quang Thuận

                                             Sở Thông tin và Truyền thông