Skip to main content

Chuẩn bị điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ viễn thông, Internet và nghe nhìn

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ viễn thông, Internet và nghe nhìn năm 2010. Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai các công tác chuẩn bị như xây dựng phương án điều tra thống kê; Phương án phối kết hợp với các bộ, ngành; Triển khai lập danh sách thôn, tổ dân phố trong toàn quốc phục vụ công tác điều tra thống kê; Chuẩn bị tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật…

          Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa rất lớn nhằm cung cấp thông tin, số liệu cho việc tổng kết thực tiễn các chính sách phát triển ngành, đến xây dựng chính sách cung ứng dịch vụ viễn thông công ích và phổ cập các dịch vụ nghe nhìn giai đoạn 2011 - 2015; phục vụ cho việc xây dựng cơ chế, giải pháp sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và các chính sách phát triển ngành trong  những năm tới.

          Cuộc điều tra có phạm vi rộng, quy mô lớn, thu thập thông tin liên quan đến từng hộ gia đình, từng thôn bản và các doanh nghiệp viễn thông trên toàn quốc. Vì vậy cần tranh thủ sự đồng thuận và ủng hộ của toàn xã hội và mỗi người dân góp phần đảm bảo cuộc điều tra thành công.

                                                                                                   Vũ Đình Chuyền

                                                                                       Sở Thông tin và Truyền thông