Skip to main content

Hội nghị tập huấn các văn bản về đời sống văn hóa cơ sở cho các tỉnh, thành phía bắc tại Lạng

  Trong 03 ngày từ 22 đến 24-3-2010, tại Lạng Sơn - Cục Văn hóa cơ sở thuộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản về đời sống văn hóa cơ sở cho gần 100 cán bộ là lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình của 27 tỉnh, thành phố phía Bắc. Tỉnh Lạng Sơn tham dự 20 đồng chí, bao gồm lãnh đạo và một số chuyên viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Phòng văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin của các huyện và thành phố.

            Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được Cán bộ Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt những tinh thần cơ bản của Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 05-01-2010 là cụ thể hóa của việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Tam nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn); Kế hoạch Tổng kết 10 năm cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 2000-2010; Triển khai một số văn bản quan trọng hướng dẫn về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện phong trào nhằm kịp thời chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị tổng kết các cấp.

    Kết thúc Hội nghị tập huấn, các học viên thăm một số di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Lạng Sơn như Chùa Tam Thanh, Núi Mẫu Sơn, Nàng Tô Thị, Chùa Tiên .../.

 

                                                                                                                          Đào Văn Quang

                                                                                                               Sở Thông tin và Truyền thông