Skip to main content

Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dự

            Sáng ngày 12/3/2010, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh””.                                        
Thành phần Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh; Bí thư hoặc Phó Bí thư các Đảng bộ trực thuộc; Trưởng hoặc Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động các Đảng bộ trực thuộc; Đại diện Lãnh đạo kiêm Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể của tỉnh. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh chủ trì Hội nghị.
                          
           Sau lời Khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị đã nghe đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, giới thiệu chuyên đề và hướng dẫn tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong mọi Cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên, Công chức, Viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân, từ đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Ngày càng suất hiện nhiều tập thể, cơ quan tốt, nhiều người tốt, việc tốt, tạo nên phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên mọi lĩnh vực, mọi hoạt động.
2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp. Đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt của các cấp ủy Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng trở thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên, gắn với phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuát sắc.
3. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập chuyên đề, gắn với tổ chức đại hội Đảng các cấp. Cần xây dựng Chương trình hành động của tập thể và viết Thu hoạch cá nhân, đưa ra thảo luận, thông qua tại các tổ chức cơ sở Đảng một cách nghiêm túc, hiệu quả và thiết thực.
4. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh cần tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền việc triển khai học tập chuyên đề, gắn với tuyên truyền đại hội Đảng các cấp. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch học tập Chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”” đã đề ra…./.
 
                                                                                                         Hoàng Văn Đồng
                                                                                                 Sở Thông tin và Truyền thông