Skip to main content

Xây dựng Đảng vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2010), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang và những thắng lợi vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta. 
Tổng Bí thư khẳng định, tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam đã được đề ra từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhân dân ta.
Tổng Bí thư nêu bật những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đó là phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; xây dựng khối liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; tăng cường xây dựng nhà nước thật sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Mỗi chủ trương, chính sách, bước đi cụ thể đều phải hướng tới lợi ích của nhân dân, của dân tộc và đất nước. Phải thực hiện tốt nhất lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Đảng ta là Đảng cách mạng, là Đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác".
Đề cập đến công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ: Hiện nay, bên cạnh những cơ hội lớn, đất nước ta và Đảng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt. Vì vậy, xây dựng Đảng vững mạnh thật sự là nhiệm vụ then chốt, là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Đảng chú trọng đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ; kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc thật sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm. Đảng kiên quyết đấu tranh phòng ngừa và khắc phục có hiệu quả sự suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.
Cả nước cần chuẩn bị tốt về mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ xây dựng và hoàn thiện các văn kiện quan trọng, tăng cường tổ chức kỷ luật và lựa chọn được các đồng chí đủ đức, đủ tài, được nhân dân tín nhiệm bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp.
                                                                                 
                                                                             Vũ Đình Chuyền
                                                                                                                                        Sở Thông tin và Truyền thông
                                                                                                                                     ( Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản VN )