Thông báo đấu giá quyền sử dụng 172,9 m2 đất được chia làm 02 lô tại vị trí mặt đường Chùa Tiên thuộc Khu Tái định cư Phai Luông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 29/09/2017 - 23:29

SỞ TƯ­­­­­­­ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM DỊCH VỤ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN         

Số:  27 /TBH - TTBĐG                                 Lạng Sơn, ngày  29  tháng   9  năm 2017   

 

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 

 2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn (Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 

 3. Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm

 

Quyền sử dụng 172,9 m2 đất được chia làm 02 lô tại vị trí mặt đường Chùa Tiên thuộc Khu Tái định cư Phai Luông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

 

3.1. Lô 01:

 

- Thuộc thửa số 296.1 - Mảnh trích đo địa chính số 80, theo bản đồ địa chính là thửa đất số 372, tờ bản đồ địa chính số 57 phường Chi Lăng, chỉ có 01 mặt tiếp giáp với đường Chùa Tiên;

 

- Mục đích sử dụng đất sau khi đấu giá: Đất ở tại đô thị

 

-  Diện tích đất đấu giá: 82,7 m2;

 

-  Đơn giá khởi điểm cho 1m2 đất: 17.000.000 đồng;

 

Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 1.405.900.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm linh năm triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).

 

3.2. Lô 02:

 

- Thuộc thửa số 296.2 - Mảnh trích đo địa chính số 80, theo bản đồ địa chính là thửa đất số 373, tờ bản đồ địa chính số 57 phường Chi Lăng; tiếp giáp với 02 mặt đường là đường Chùa Tiên và phố Phai Luông 7;

 

- Mục đích sử dụng đất sau khi đấu giá: Đất ở tại đô thị

 

-  Diện tích đất đấu giá: 90,2 m2;

 

-  Đơn giá khởi điểm cho 1m2 đất: 18.000.000 đồng;

 

Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 1.623.600.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

 

 (Giá khởi điểm 02 khu đất trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất)

 

3.3. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản bán đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017 tại đường Chùa Tiên thuộc Khu Tái định cư Phai Luông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

 

- Lô 01: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

 

- Lô 02: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

 

b. Tiền đặt trước

 

- Lô 01: 140.000.000 đồng/1 hồ sơ (Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

 

- Lô 02: 160.000.000 đồng/1 hồ sơ (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

 

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản số 229704070006688 của Trung tâm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Lạng Sơn  hoặc tài khoản số 005572883456 của Trung tâm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày 24/10/2017 đến ngày 26/10/2017.

 

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giáđiều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

 

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/10/2017 đến ngày 24/10/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn. 

 

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự; Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

 

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo . Hồ sơ gồm:

 

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

 

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.  

 

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

 

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

 

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

 

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

 

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặtmình tham gia đấu giá (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật).

 

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 27/10/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn.

 

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá  

 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

 

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư­­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn (Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.870.985)./.

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính;

- Trang TTĐT tỉnh Lạng Sơn;

- Trang TTĐT Sở Tư pháp;

- Đài TT&TH thành phố Lạng Sơn;

- Đài PT & TH tỉnh Lạng Sơn;

- Báo Pháp luật;

- Niêm yết tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; UBND phường Chi Lăng TP Lạng Sơn; Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn;

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo TT;

- Lưu VT, HSĐG.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Sầm Thị Hoa

 

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn