Skip to main content

Sức lan tỏa của cuộc vận động làm theo gương Bác

           Qua gần 3 năm tổ chức thực hiện Cuộc vận động, tuy thời gian không dài nhưng sức lan tỏa của Cuộc vận động đã đi vào đời sống xã hội, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Lạng Sơn.

            Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, trong 3 năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động, từ đó việc triển khai được tổ chức thực hiện một cách có hệ thống, với tinh thần sáng tạo và phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng ngành, địa phương.

            Về việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề thực hiện Cuộc vận động hàng năm được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đúng kế hoạch và hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh; số đảng viên dự học bình quân đạt 98%, ngoài học tập trong nội bộ, công tác tuyên truyền ra nhân dân cũng được Ban chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhằm làm cho Cuộc vận động có sức lan tỏa trong toàn xã hội. Do việc tổ chức học tập các chuyên đề nghiêm túc, nên đã tạo sự chuyển biến và đồng thuận trong nhận thức và hành động, tạo động lực thúc đẩy việc “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và nhân dân một cách thiết thực và cụ thể. Mặt khác, cùng với việc tổ chức học tập, cấp ủy, Ban chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở ý kiến đóng góp của quần chúng, của cấp ủy, Mặt trận nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên, công chức và thực trạng tình hình xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên công chức trong cơ quan, đơn vị đã tiến hành xây dựng các nội dung chuẩn mực đạo đức để thực hiện. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy nhiều cấp ủy cơ sở, các đơn vị có cách tổ chức làm theo sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; các chuẩn mực được xây dựng ngắn gọn, phù hợp với nhiệm vụ, dễ nhớ, dễ thực hiện.

            Bên cạnh Cuộc vận động chung, thực hiện Hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh và Ban chỉ đạo các cấp đã phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tham gia Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và trong giới văn nghệ sỹ, phóng viên thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc tổ chức Hội thi kể chuyện và nêu những gương làm theo lời Bác đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, nhân dân. Qua các cuộc thi đã góp phần sâu rộng đạo đức và tấm gương cao cả, trong sáng mà hết sức gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng, đạo đức của Bác để học tập và làm theo.

            Về thực hiện nội dung sửa đổi lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, đã có nhiều cải tiến trong lề lối làm việc, đề cao kỷ luật, thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống; phong cách làm việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, từ đó đã giảm phiền hà trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với phương châm làm việc “trọng dân, gần dân, sát dân, tận tuỵ với nhân dân” đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu các cấp lãnh đạo giải quyết thoả đáng nhiều quyền lợi chính đáng theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều quy định rõ thời gian làm việc của cán bộ; trách  nhiệm của đội ngũ cán bộ đối với nhân dân.

            Về nội dung gắn Cuộc vận động với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, qua hướng dẫn bổ sung một số nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ban Tổ chức Trung ương, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều thực hiện, nâng cao ý thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; phát huy dân chủ trong Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Năm 2007 toàn Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có 1,23% tổ chức cơ sở đảng yếu kém, nhưng đến năm 2008 số tổ chức cơ sở Đảng yếu kém giảm xuống còn 0,55%.

            Việc thực hiện chủ trương tiết kiệm gắn với học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, nhìn chung các tổ chức cơ sở Đảng, các ngành, các cấp đều có xây dựng tiêu chí cụ thể. Mỗi đơn vị, địa phương có biện pháp, cách làm khác nhau nhưng nhìn chung việc thực hành tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị về thời gian và kinh phí hoạt động, sử dụng điện, nước, xăng, xe, văn phòng phẩm có kết quả tích cực.

            Việc tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân diển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động đã được Ban chỉ đạo các cấp thực hiện tốt và có hiệu quả. Qua các buổi giao lưu họp mặt các cá nhân, tập thể tiêu biểu đã trình bày nhiều cách làm hay, hiệu quả trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác, những việc làm cụ thể đó có ý nghĩa chính trị – xã hội và tính nhân văn sâu sắc.

            Với những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động tuy thời gian không dài, nhưng những nhân tố tích cực xuất hiện ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, có thể khẳng định Cuộc vận động đã từng bước đi vào đời sống xã hội, tạo nên sức lan toả rộng rãi và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho Cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

                                                                                                                                 Lê Hải Yến

                                                                                                                        Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ