Skip to main content

Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất

           Ngày 18/12/2009, Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009 – 2013, với chủ đề “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và đổi mới”.

            Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Ngọc Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Hoàng Trung Tuyến, Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh.

            Tham dự Đại hội có 67 đại biểu là các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành lâm thời Viên chức tỉnh và các đại biểu được bầu từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

            Sau khi nghe Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Viên chức tỉnh Báo cáo tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động của Công đoàn Viên chức từ khi thành lập (ngày 01/10/2009) đến nay, sau phần tham luận của Công đoàn cơ sở trực thuộc và các đại biểu tham dự, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ nhất gồm 15 đồng chí…

            Cùng ngày, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

            Đại hội đã tiến hành biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2009 - 2013 nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Lạng Sơn “Trung thành - sáng tạo - tận tuỵ - gương mẫu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới, ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Công đoàn vững mạnh; quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

                                                                                                                              Mạnh Chinh

                                                                                                                Sở Thông tin và Truyền thông