Skip to main content

Hội nghị giao ban trực tuyến; Công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông

                Ngày 07 tháng 12 năm 2009 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban với các sở Thông tin và Truyền thông về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông bằng phương thức truyền hình hội nghị trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, các thứ trưởng Lê Nam Thắng, Trần Đức Lai, Đỗ Quý Doãn, Nguyễn Minh Hồng, các cơ quan thuộc bộ và 63 tỉnh, thành phố tại 25 điểm cầu truyền hình trong cả nước.

Hội nghị tập trung vào việc giải đáp 83 kiến nghị đề xuất của các sở Thông tin và Truyền thông đã được tổng hợp trên các lĩnh vực: Quản lý báo chí xuất bản, quản lý và phát triển phát thanh truyền hình tại các địa phương; Quản lý nhà nước về thuê bao di động trả trước; Quản lý việc xây dựng các trạm BTS; Về kinh phí hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế chính sách và định mức đầu tư dự án công nghệ thông tin; Khung pháp lí và cơ chế chính sách phát triển khu công nghệ thông tin tập trung; Triển khai mạng chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước; Những vấn đề về triển khai công tác thanh tra chuyên ngành…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp khẳng định năm 2009 công tác quản lý Nhà nước của Bộ và các sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được những kết quả nhất định; Khẳng định mối quan hệ giữa Bộ với các địa phương được quan tâm gắn bó hơn. Việc giải quyết xử lý kiến nghị của các địa phương tích cực hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên việc xử lý công việc vẫn còn chậm, hiệu quả phát triển chưa cao. Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan của Bộ cần tập hợp theo từng vấn đề, từng lĩnh vực các kiến nghị đề xuất của các địa phương để giải quyết trước khi tổng kết năm, làm rõ trách nhiệm công tác quản lý giữa Trung ương và địa phương để thống nhất cao trong quản lý điều hành và tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng cũng đề ra những nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện trong thời gian tới trên các lĩnh vực: Báo chí Xuất bản, Phát thanh Truyền hình, Bưu chính Viễn thông, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin, công tác Thanh tra và công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực…

                                                                                   

Vũ Đình Chuyền

Sở Thông tin và Truyền thông.