Skip to main content

Một số chính sách mới về quản lý đầu tư áp dụng từ ngày 01/12/2009

                 Kể từ ngày 01/12/2009 một số chính sách mới trong lĩnh vực đầu tư sẽ được thực hiện; cụ thể như sau:

Theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP thay thế Nghị định 58/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng, hạn mức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn sẽ nâng lên 6 lần, từ 500 triệu đồng lên 3 tỷ đồng; còn gói thầu mua sắm hàng hoá, hạn mức sẽ được nâng lên 2 tỷ đồng; Hạn mức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu sẽ nâng lên mức 5 tỷ đồng, gấp 5 lần so với quy định hiện nay.

Để bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, Nghị định nêu rõ điều kiện phải bảo đảm tính độc lập giữa các nhà thầu và nhà thầu với chủ đầu tư, cụ thể là không cùng một cơ quan trực tiếp ra quyết định thành lập, không có cổ phần hoặc vốn góp hơn 30%.

Theo Nghị định 83/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP. Nghị định nêu rõ, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước kể cả các dự án thành phần, Nhà nước sẽ quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng.

Khác với Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Nghị định 83/2009/NĐ-CP quy định, những dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên chỉ được điều chỉnh khi có 1 trong 3 trường hợp: Bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch hoạ hoặc sự kiện bất khả kháng khác; xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án hoặc khi có quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu của dự án.

                                                                       

                                                                        Vũ Đình Chuyền

Sở Thông tin và Truyền thông