Kế hoạch tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Hai, 13/02/2017 - 14:25

          Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2017.

          Mục đích nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng  (PCTN); tích cực, chủ động trong phòng ngừa, kiên quyết trong phát hiện, xử lý trong đó xác định phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; gắn PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đối với công tác PCTN, lãng phí nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính. Nâng cao nhận thức, vai trò của  mỗi công dân, của xã hội về PCTN, lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

          Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện những nội dung sau:

          Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác PCTN, lãng phí; thường xuyên chỉ đạo, rà soát các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; từng bước bổ sung, hoàn thiện các thể chế về tổ chức, quản lý, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, duy trì thực hiện tốt các nội quy, quy chế nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản, thu nhập. Xác định kết quả thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, THTK, CLP là một tiêu chí trong việc bình xét thi đua, khen thưởng, công nhận cơ quan văn hoá, cơ quan an toàn và phân loại chất lượng cán bộ, công chức, đảng viên hàng năm…

          Đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN, trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Luật PCTN; Luật THTK, CLP; Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 của Chính phủ;…

          Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như:  Đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về PCTN. Thường xuyên quan tâm sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong Quy chế chi tiêu nội bộ; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo đúng quy định. Quan tâm xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính.

          Nâng cao hiệu quả hoạt động trong PCTN, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng; tăng cường phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được phát hiện; xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và trách nhiệm của người đứng đầu theo đúng quy định.

          Phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác PCTN, tiếp tục tăng cường phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; thường xuyên tạo điều kiện để nâng cao hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, THTK, CLP.

          Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật về PCTN và các văn bản của Đảng, Nhà nước về THTK, CLP, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, lãng phí. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần xác định PCTN, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện công tác PCTN, lãng phí ở cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; Kế hoạch phải nêu rõ giải pháp cụ thể trong việc thực hiện từng nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị…/.

                                                                                          Lưu Thị Khánh Ly

                                                                                 Sở Thông tin và Truyền thông

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn