Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 06 - CT/TU

Thứ Ba, 14/06/2016 - 14:23

          Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí”, ngày 18/3/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về “Tăng cường công tác PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015” (gọi tắt là Chỉ thị 06). Sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các đại biểu dự hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

          Ngay sau khi có Chỉ thị 06, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCTN. 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.

          Công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được chú trọng. Hằng năm, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền với đa dạng hình thức như: thông qua hội nghị trực tuyến, tập huấn, cuộc thi tìm hiểu, lồng ghép trong sinh hoạt, hội họp của tổ chức đoàn thể, đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy... Kết quả, từ năm 2011 đến nay, đã tổ chức được trên 2.5000 cuộc tập huấn, tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN cho 2.237.443 lượt người; biên soạn, in và cấp phát 44.652 cuốn sách “Tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN”; cấp phát 11.223 bộ đề cương, cuốn sách tài liệu phục vụ công tác PCTN… Sở Tư pháp phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh duy trì các chuyên mục về pháp luật. Năm 2013, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” với 15.221 bài dự thi, có 11 tập thể và 28 cá nhân đạt giải. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa nội dung PCTN vào giảng dạy ngoại khóa, tích hợp trong các môn: Chính trị, Giáo dục công dân cho các trường cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên. Từ năm 2014, Sở Nội vụ, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về PCTN vào các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN; nâng cao hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu của các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tích cực đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực.

          Song song với tuyên truyền, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành 150 văn bản quy phạm pháp luật; 11.812 quyết định hành chính cá biệt và nhiều văn bản khác nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội, phục vụ PCTN. Xây dựng và duy trì các trang thông tin điện tử để đăng tải các thông tin về tổ chức và hoạt động, giới thiệu các văn bản do cơ quan, đơn vị mình ban hành; thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp để triển khai thực hiện việc cổ phần hóa doanh nghiệp. Hằng năm, UBND tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức gặp mặt với các doanh nghiệp để đối thoại và giải quyết những vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện.

          Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện, chủ động sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế, nội quy, quy định rõ yêu cầu về thời gian làm việc và phương thức ứng xử trong xử lý công việc có liên quan đến doanh nghiệp và công dân nhằm chỉnh đốn và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức khi giải quyết công việc, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác được 3.379 lượt cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Hằng năm, việc minh bạch tài sản, thu nhập đã được cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã có tác dụng nhất định trong phòng ngừa tham nhũng, giúp cho công tác quản lý cán bộ, đảng viên được chặt chẽ hơn. Thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về vấn đề này; cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đôn đốc, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những dấu hiệu tham nhũng, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng khi được phát hiện đều được chỉ đạo xử lý nghiêm khắc. Trong 5 năm qua, đã có 5 người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu bị xử lý hành chính do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý .

          Việc kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực, tham nhũng được thực hiện có hiệu quả. Bằng việc tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện, xử lý 8 vụ việc, 8 cá nhân có hành vi vi phạm về PCTN. Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện có 24 tổ chức và 36 đảng viên có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Đã thi hành kỷ luật đối với 31 đảng viên vi phạm. Thông qua hoạt động thanh tra, ngành thanh tra đã triển khai 609 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kết thúc 579 cuộc; phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 42.668,9 triệu đồng và 203,3 ha đất. Cấp có thẩm quyền kết luận thu hồi 15.778,3 triệu đồng, đã thu hồi được 11.972,3 triệu đồng, giảm trừ thanh toán 2.810,4 triệu đồng, trả lại cho người lao động là 89,7 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 23.980,4 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 201,2 ha đất, xử lý khác 2,1 ha đất. Cũng qua thanh tra đã xử lý hành chính 2 tập thể, 42 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực 12.004,2 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ việc. Có 27/27 đơn tố cáo, phản ánh có nội dung liên quan đến tham nhũng thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị đã được giải quyết, đạt 100%. Từ kết quả giải quyết đơn đã xử lý hành chính 5 cá nhân. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố, xét xử 08 vụ án tham nhũng, 12 bị cáo. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra và giải quyết đơn, cấp có thẩm quyền đã kỷ luật 169 trường hợp liên quan tiêu cực, tham nhũng.

                                                                                          Nguồn baolangson.vn

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn