Danh sách sở, ban, ngành

Tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vay vốn Ngân hàng Thế giới WB năm 2018

Thứ Tư, 06/09/2017 - 03:34

 

         Ước đến hết năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có: 362 công trình cấp nước tập trung; trên 37.240 giếng đào; 5.100 giếng khoan; 5.050 bể chứa nước mưa và trên 5.300 ống dẫn nước riêng hộ gia đình đạt 87% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 73.925 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 51% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 736 trường (các điểm trường chính) trong đó có 633 trường có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 86% các trường học nông thôn có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh (các điểm trường chính); 207 trạm y tế xã  trong đó có 138 trạm có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh  đạt 67% số trạm y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

         Trong khuôn khổ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vay vốn Ngân hàng Thế giới. Ngày 26/8/2017 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch số 150/KH-UNBD nhằm thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vay vốn Ngân hàng Thế giới WB năm 2018 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu và kết quả chủ yếu như sau:

         - Đạt số đấu nối cấp nước khoảng: 5.576 đấu nối với khoảng 22.862 người được hưởng lợi.

         - 08 xã đạt vệ sinh toàn xã với khoảng 25.290 người được hưởng lợi.

         - 858 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được xây mới hoặc cải tạo.

         - 45 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại trường học được xây mới hoặc cải tạo

         - 20 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế xã

         - Giảm mạnh phóng uế bừa bãi và tăng mạnh tỷ lệ dân số thường xuyên thực hiện hành vi vệ sinh tốt.

         - Tăng độ bao phủ nước hợp vệ sinh ở các khu vực mục tiêu.

         - Nâng cao năng lực phân tích các thông tin liên quan về ngành nước và điều kiện vệ sinh.

         - Nâng cao năng lực đánh giá thực hiện của Chương trình.

         Nội dung triển khai thực hiện gồm 03 hợp phần: Hợp phần 1 Cải thiện điều kiện cấp nước; Hợp phần 2 Cải thiện điều kiện vệ sinh; Hợp phần 3 Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá và quản lý Chương trình.

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NT

 

 

 

Chi tiết Kế hoạch số 150/KH-UNBD: Download

Chi tiết 11 phụ biểu (Kèm theo Kế hoạch số 150/KH-UBND): Download

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;