Danh sách sở, ban, ngành
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương chịu trách nhiệm quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Để tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách....
Năm 2017, huyện Tràng Định có kế hoạch trồng mới 1.200 ha rừng. Để đảm bảo kế hoạch, hiện cấp ủy, chính quyền và người dân chủ động các giải pháp, tích cực chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng đạt hiệu quả...
Là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn tài nguyên dược liệu, nhưng hiện nay Lạng sơn vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong trồng, chế biến và sử dụng cây dược liệu...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;