Danh sách sở, ban, ngành

Lãnh đạo sở

BAN GIÁM ĐỐC

 

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

N. riêng

Di động

1

Lê Thị Thanh Nhàn

Giám đốc

3.872.124

 

0912.766.756

2

Lý Việt Hưng

Phó Giám đốc

3.879.666

 

0912.327.424

3

Nguyễn Phúc Đạt

Phó Giám đốc

3.889.969

 

0913.555.891

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;