Danh sách sở, ban, ngành

Chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc

1. Các phòng ban thuộc Sở: Xem tại đây

2. Chi cục Kiểm lâm: Xem tại đây

3. Chi cục Phát triển nông thôn: Xem tại đây

4. Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS: Xem tại đây

5. Chi cục Thủy lợi: Xem tại đây

6. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh MTNT: Xem tại đây

7. Các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm: Xem tại đây

8. Các phòng trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng NSL và TS: Xem tại đây 

9. Các phòng trực thuộc Chi cục Phát triển nông thôn: Xem tại đây

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;