Danh sách sở, ban, ngành

Thông tin liên hệ

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
 
Họ và tên: Lê Thị Thanh Nhàn
Chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điện thoại cơ quan: 3 872 124;  di động 0912.766.756
Địa chỉ e-mail:  ltnhan@langson.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;