Danh sách sở, ban, ngành
Thực hiện kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ, ngày 02/3/2017 của Liên đoàn lao động tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017...
Để chuẩn bị tốt cho vụ xuân 2017, ngay từ những ngày đầu tháng 12/2016, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) huyện  Bắc Sơn đã chủ động phối hợp với UBND các xã rà soát diện tích gieo trồng cụ thể đối với từng loại cây...
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương chịu trách nhiệm quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Để tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách....

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;