• Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội!
 • Danh Sách Sở Ban Ngành
  Link Website
  Hỗ trợ trực tuyến

  Thống kê truy cập

   

  Chương trình hành động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ

  Thứ Ba, 11/10/2011 - 19:20

   

   

  CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

   

  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NGOẠI VỤ

   

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  Số:              /CT - CĐCS

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  Lạng Sơn, ngày     tháng 9 năm 2011

   
   
   
  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
  CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NGOẠI VỤ

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI  Đảng;

  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội

  đảng bộ khối lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 – 2015

   

   
            Thực hiện chương trình số 126/CT- CĐVC ngày 12 tháng 08 năm 2011 của công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết với những mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

            I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

            1. Mục tiêu tổng quát

   

            Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 – 2015, triển khai nghị quyết tới toàn thể CCVCLĐ; vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực tiễn phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đáp ứng yều cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
            Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong công chức, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ.
            Chủ động tham mưu cho chi ủy, chính quyền xây dựng đội ngũ CCVCLĐ vững mạnh, là lực lượng tiên phong đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

            2. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015

   

            - Hằng năm BCH công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức thực sự dân chủ, hiệu quả.
            - Tham gia cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CCVCLĐ theo quy định tại nghị định số 18/2010/NĐ – CP, ngày 05/3/2010 của chính phủ….; 100% cán bộ công đoàn cơ sở mới được bầu vào ban chấp hành được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn.
            - Tham gia với cơ quan quản lý nhà nước phấn đấu hằng năm có 100% số CCVCLĐ đủ điều kiện theo quy định được tham gia bảo hiểm xã hội.
            - Hằng năm 100% CCVCLĐ đủ điều kiện theo quy định của điều lệ công đoàn Việt Nam được kết nạp vào tổ chức công đoàn.
            - Hằng năm BCH công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú để cấp ủy đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

            II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

            1. Tổ chức triển khai học tập, quán triệt sâu sắc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XII.

   

         Xây dựng kế hoạch, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết và chương trình hành động của đảng ủy khối các cơ quan, chương trình hành động của công đoàn viên chức tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XI của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII đến đoàn viên, CCVCLĐ thiết thực, có hiệu quả.

            2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho CCVCLĐ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   

            Tham mưu cho cấp uỷ quan tâm giáo dục, đào tạo, phát triển CCVCLĐ cả về số lượng và chất lượng; nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc để CCVCLĐ có ý chí vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, luôn phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, phấn đấu vươn lên trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.
            Thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 03 - CT/TW, ngày 14-5-2011 của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, trở thành công việc thực hiện hằng ngày của đoàn viên, CCVCLĐ, gắn với triển khai chương trình hành động của công đoàn viên chức tỉnh, CĐVC Việt Nam thực hiện Nghị quyết 20 – NQ/TW trong đoàn viên, CCVCLĐ, chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.
            Kiến nghị với cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cho CCVCLĐ, đặc biệt là CCVCLĐ trẻ, xuất thân từ nông dân, là nữ, nhằm phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, hợp lý về cơ cấu.
            Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho CCVCLĐ để nâng cao hiểu biết pháp luật, tác phong nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
            - Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục đối với CCVCLĐ; chú trọng các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sống và làm việc của CCVCLĐ, đơn vị.
            - Vận động đoàn viên, CCVCLĐ tích cực tham gia viết tin, bài để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền về tổ chức công đoàn, nhất là về những kinh nghiệm, gương điển hình tiên tiến trong CCVCLĐ.

            3. Chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CCVCLĐ

   

            - Vận động đoàn viên, CCVCLĐ chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật liên quan tới CCVCLĐ và tổ chức công đoàn như: Bộ luật lao động, luật cán bộ công chức, luật viên chức, luật công đoàn, luật bảo hiểm xã hội…; chế độ chính sách đối với lao động nữ; các quy định về việc khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, CCVCLĐ học tập chính trị, pháp luật, văn hóa, ngoại ngữ; các chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với cán bộ, CCVCLĐ có sáng kiến, có tay nghề cao, CCVCLĐ là người dân tộc thiểu số…
            - Tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong CCVCLĐ như: Tiền lương, thu nhập; điều kiện làm việc; chế độ bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế…
            - Hướng các hoạt động về cơ sở, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, CCVCLĐ, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
            - Vận động đoàn viên, CCVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái trong tổ chức công đoàn; đóng góp xây dựng quỹ tài năng sáng tạo nữ; quỹ vì nữ CCVCLĐ nghèo; quỹ nghĩa tình công đoàn; quỹ mái ấm tình thương…
            - Chủ động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và tham gia bảo vệ môi trường; tích cực tham gia chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.
            - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, luật công đoàn, kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi CCVCLĐ.
            - Kiến nghị, tham gia với chính quyền đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, phục vụ học tập, sinh hoạt văn hóa, thể thao cho CCVCLĐ, tạo môi trường lành mạnh để xây dựng đời sống văn hóa trong CCVCLĐ, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

            4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

   

            - Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”…
            - Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…; thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; tăng cường công tác vận động nữ CCVCLĐ.
            - Vận động cán bộ, CCVCLĐ thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVCLĐ cả về phẩm chất đạo đức, năng lực thực thi nhiệm vụ, thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
            - Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Làm tốt công tác khen thưởng, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức tốt, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua; khen thưởng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đối tượng, kip thời, chú trọng tôn vinh những CCVCLĐ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập và công tác; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và gương “người tốt, việc tốt” trong CCVCLĐ.

            5. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh

   

            - Tiếp tục triển khai chương trình phát triển 1,5 triệu đoàn viên của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Gắn công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh với đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.
            - Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; khuyến khích cán bộ công đoàn học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và công đoàn.
            - Tăng cường công tác kiểm tra công đoàn; kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy; ngăn ngừa vi phạm, khắc phục kịp thời thiếu sót, khuyết điểm.
            - Làm tốt trách nhiệm của công đoàn trong việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, CCVCLĐ ưu tú để đảng xem xét kết nạp theo quy định của điều lệ đảng. Kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền có cơ chế, chính sách trong việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những cán bộ ưu tú; đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và tạo cơ hội phát triển cho cán bộ công đoàn trẻ, xuất thân từ công nhân có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

            1. BCH công đoàn: Tổ chức chỉ đạo triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, chương trình hành động của Đảng ủy khối các cơ quan và LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến đoàn viên công đoàn các .
            - Phân công theo dõi chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và giải pháp 1,3,5 cho: Đồng chí - Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ.
            - Phân công theo dõi và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và giải pháp 2, cho: đ/c Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BCH công đoàn .
            - Giao cho các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ chịu thực hiện nhiệm vụ và giải pháp 4.       
  2. Các công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cùng cấp, chương trình hành động của công đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp, xây dựng chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của cấp mình, đồng thời triển khai đến toàn thể cán bộ, CCVCLĐ trong cơ quan, đơn vị mình quản lý. 

  3. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, định kỳ sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và chương trình hành động của BCH công đoàn thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

   

   


   

   

   

   

  TM. BAN CHẤP HÀNH

  CHỦ TỊCH

   

   

   

  (Đã ký)

   

   

   

   

   

   

  Đoàn Thị Xuân Hiền

  Ý kiến của bạn
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

   

  TRANG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI SỞ NGOẠI VỤ  TỈNH LẠNG SƠN

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LẠNG SƠN 

  Cơ quan chủ quản: Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
  Địa chỉ: Số 6 Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
  Điện thoại: (025) 3.718.605; Fax: (025) 3.718.607; Email: songoaivuls@langson.gov.vn

   

  Trưởng Ban biên tập : Bà Trịnh Tuyết Mai

  Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI SỞ NGOẠI VỤ  TỈNH LẠNG SƠN” hoặc http://www.langson.gov.vn/ngv khi phát hành lại thông tin