Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TU ngày 02/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Thứ Năm, 14/04/2016 - 11:07

          Ngày 12/4/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND, thực hiện Kết luận số 10-KL/TU ngày 02/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về nâng cao kết quả phổ cập giáo dục (PCGD) các cấp học và đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (THĐCQG) giai đoạn 2016-2020.

          Mục tiêu cụ thể: Thành lập và xây dựng mới 25 trường mầm non ở các xã hiện nay chưa có trường mầm non. 100% xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã); 100% huyện, thành phố (gọi chung là huyện) và toàn tỉnh duy trì đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 99,8%; tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học: 11 tuổi đạt 98%; từ 11 đến 14 tuổi đạt 98%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào học lớp 6 trung học cơ sở (2 hệ) đạt trên 99,5%, các xã ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trên 98%. 100% xã và 100% huyện, thành phố duy trì vững chắc chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, trên 80% đơn vị xã và 72% đơn vị huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ số người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 92% và độ tuổi từ 15 đến 35 đạt 97%... Đến năm 2020, phấn đấu 100% trường học được đảm bảo đủ về diện tích đất theo tiêu chí của trường chuẩn quốc gia; toàn tỉnh tăng thêm từ 70 đến 75 THĐCQG, đưa tổng số trường đạt chuẩn lên 210 trường, trong đó có từ 04 đến 06 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II; 100% trường đạt chuẩn được kiểm tra định kỳ và kiểm tra công nhận lại theo quy định đối với mỗi cấp học.

          Để đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch nêu rõ cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI); Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 31/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao nhận thức, hành động, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công tác PCGD và xây dựng THĐCQG trong việc thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong tình hình mới; đưa chỉ tiêu phấn đấu về PCGD và xây dựng THĐCQG gia vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương để chỉ đạo thực hiện.

          Đồng thời xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp tích cực, có tính khả thi để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ, học sinh ra lớp đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi địa phương, đơn vị. Thường xuyên rà soát tình hình học sinh, trẻ em trong độ tuổi đi học; quan tâm các địa phương vùng khó khăn đã đạt chuẩn PCGD nhưng chưa thực sự bền vững, xây dựng kế hoạch và từng bước thực hiện củng cố vững chắc kết quả PCGD. Có các giải pháp đảm bảo huy động 100% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non vào lớp 1 và 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào học lớp 6. Tiếp tục tổ chức các lớp xóa mù chữ, sau xóa mù chữ để chống tái mù chữ; rà soát, sắp xếp các lớp theo từng độ tuổi, thực hiện chương trình phù hợp để đảm bảo tỷ lệ học sinh hết tuổi 11 được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; tăng tỷ lệ học sinh trong độ tuổi 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở.

          Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL, GV) đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, sát với thực tiễn; điều chỉnh, bổ sung đội ngũ CBQL, GV đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình của từng địa phương theo hướng vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt vừa phù hợp với yêu cầu công tác PCGD và xây dựng THĐCQG. Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, gương mẫu, tâm huyết với nghề. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ, GV đúng thực chất  làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm CBQL.

          Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp khác như: Đổi mới công tác quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục đảm bảo kết quả PCGD và xây dựng THĐCQG; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường thực hiện lồng ghép các chương trình, đề án đầu tư cho phát triển giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

          Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch...

                                                                                          Hoàng Thị Tố Loan

                                                                                  Sở Thông tin và Truyền thông

Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn