Phê duyệt Đề án truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Thứ Bảy, 26/03/2016 - 08:34

          Ngày 21/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề (sau đây gọi tắt là Đề án), cho các đối tượng là phóng viên phụ trách giáo dục, đào tạo, dạy nghề trong các cơ quan báo chí; cán bộ phụ trách Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ chủ chốt của Đài phát thanh, truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo; học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, gia đình của các đối tượng này và người dân…

          Theo đó, tiếp tục tuyên truyền nội dung, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tập trung vào các nội dung sau:

          Quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, kinh nghiệm của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên cả nước. Mô hình, cách thức thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các gia đình trong việc tích cực thực hiện xã hội hóa giáo dục; tham gia tạo các nguồn lực phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xã hội học tập và học tập suốt đời.

          Bên cạnh đó, tập trung triển khai các nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Chương trình và phương pháp dạy và học; hình thức và phương pháp tuyển sinh, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; phân luồng và định hướng giáo dục nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông; công tác quản lý, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp...; chương trình, giáọ trình; nghiên cứu và ứng dụng khoa học; xã hội hóa giáo dục đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Biểu dương các cá nhân, tổ chức điển hình có nhiều thành tích trong hoạt động đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

          Để triển khai có hiệu quả các nội dung trên, Đề án sẽ biên tập, xây dựng, in ấn, đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tài liệu phù hợp với từng đối tượng, phương thức truyền thông. Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin về các nội dung đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề cho các cơ quan báo chí và truyền thông.

          Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền qua các phương thức truyền thông, trong đó, chú trọng tuyên truyền qua kênh truyền hình quốc gia về giáo dục. Xây dựng chuyên mục, chuyên đề, chương trình về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên các kênh chương trình quảng bá tại các đài phát thanh, đài truyền hình trung ương và địa phương. Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên các báo, tạp chí in, báo điện tử. Đồng thời, thông qua đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở, đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề lên hệ thống các đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, các đài truyền thanh cấp xã; tổ chức tuyên truyền lưu động đến tận người dân. Đưa các nội dung tuyên truyền, tiếp nhận các ý kiến của người dân, dư luận xã hội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề với định dạng phù hợp, tương thích với các dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử và đưa vào chương trình giảng dạy, các buổi sinh hoạt trong nhà trường, cơ sở đào tạo, dạy nghề. Tổ chức các lớp tập huấn cho đối tượng phóng viên phụ trách chuyên mục giáo dục đào tạo, tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến phản hồi, phản biện của các chuyên gia…/.

                                                                                          Lưu Thị Khánh Ly

                                                                                 Sở Thông tin và Truyền thông

Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn