Chỉ thị về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện

Thứ Tư, 08/07/2015 - 07:50

          Trong những năm qua, ngành Y tế và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý chất thải y tế, nhiều bệnh viện đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế, thực hiện việc chuyển giao và xử lý chất thải y tế đảm bảo đúng theo quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số bệnh viện chưa làm tốt công tác quản lý chất thải y tế, còn có hiện tượng để chất thải y tế lọt ra bên ngoài, nhiều địa phương chưa bố trí đủ kinh phí để đầu tư xây dựng, vận hành thường xuyên hệ thống xử lý chất thải cho các bệnh viện.

          Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý chất thải y tế trong các bệnh viện nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngày 06/7/2015, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện.

          Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc lãnh đạo bộ, ngành ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho các bệnh viện trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Tăng cường phối hợp liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra giám sát công tác quản lý chất thải y tế để bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý chất thải y tế, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về quản lý chất thải y tế cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Cục Quản lý môi trường y tế.

          Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bộ, ngành khác và các bệnh viện của địa phương tăng cường công tác quản lý chất thải y tế của bệnh viện theo đúng các quy định hiện hành; Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải rắn y tế, không để tình trạng lọt chất thải rắn y tế nguy hại ra ngoài và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định hiện hành về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế.

          Bên cạnh đó, chỉ đạo đơn vị vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải rắn (nếu có), đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý để kịp thời khắc phục những sự cố của hệ thống xử lý. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn kịp thời các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế cho cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện; Triển khai thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường... Hàng năm bố trí kinh phí để mua sắm các dụng cụ, phương tiện phục vụ việc phân loại thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm thời chất thải trong bệnh viện đúng chủng loại...

          Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan tăng cường đưa tin về những bệnh viện, địa phương làm tốt công tác quản lý chất thải và nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chí về quản lý chất thải y tế trong đánh giá chất lượng bệnh viện...

                                                                                          Lô Thùy Linh

                                                                             Sở Thông tin và Truyền thông

Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn