Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015

Thứ Tư, 20/05/2015 - 15:19

          Ngày 14/5/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã ban hành Công văn số 1735/LĐTBXH-KHTC, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015.

          Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015 với các nội dung trọng tâm sau:

          Chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015 được Bộ LĐ-TB&XH giao; thực hiện phổ biến, quán triệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thất thoát trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị được giao quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015 để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu các cấp (Sở LĐ-TB&XH; Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công).

          Đồng thời, tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cấp tỉnh (Sở LĐ-TB&XH), cấp huyện (Phòng LĐ-TB&XH), cấp xã (Ủy ban nhân dân và bộ phận thực hiện nhiệm vụ Lao động, Người có công và Xã hội), các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

          Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015; thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi Bộ LĐ-TB&XH (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

                                                                                         Hoàng Thị Tố Loan

                                                                                 Sở Thông tin và Truyền thông

Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn