truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Yên Khoái: Đại hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Xã Đồng Bục: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Hội Nông dân xã năm 2017
Đảng ủy xã Vân Mộng học tập Nghị quyết TW6

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện Lộc Bình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Thứ Năm, 01/02/2018 - 08:22

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn

tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018

 

 

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021, UBND huyện Lộc Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

2. Yêu cầu

Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; quy định pháp luật về PBGPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và thường xuyên từ huyện đến cơ sở với nội dung, hình thức đa dạng, lồng ghép các hoạt động.

Việc triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, huy động gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 15/5/2015 của UBND huyện Lộc Bình về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020; Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực quản lý; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021.

            1.2. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong năm 2016, 2017 và các văn bản do HĐND, UBND tỉnh, huyện ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chú trọng tuyên truyền các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nội dung chính sách, quy định mới trong văn bản; phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ... cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và nhân dân trên địa bàn.

1.3. Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của tỉnh

Phòng Tư pháp cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án sau:

- Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn huyện Lộc Bình.

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2017 đến năm 2021”.

- Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2017 - 2021.

 - Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021".

- Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2018.  

- Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn (theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn).

- Các đề án khác về phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh.

2. Thực hiện “Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật

Tiếp tục triển khai có hiệu quả“Ngày pháp luật" hàng tháng theo Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 12/5/2011 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" trong các cơ quan, đơm vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn gắn với thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua qua 5 năm hưởng ứng triển khai Ngày pháp luật.

Duy trì và thường xuyên đổi mới các hình thức sinh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện.

3. Quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho Lãnh đạo UBND, UB MTTQ và các đoàn thể, công chức cấp xã và Tổ viên Tổ hòa giải ở cơ sở năm 2018. Tham mưu UBND huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, phấn đấu tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 80% trở lên.

4. Công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, khu phố

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 31/8/2016 về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản, khu phố trong tình hình mới; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản, khu phố trong tình hình mới.

5. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật; rà soát, bổ sung, tiếp nhận các đầu sách do cấp trên giao, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của cán bộ, nhân dân.

6. Công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Triển khai xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

7. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL, xây dựng thực hiện hương ước, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

8. Sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các chương trình, Đề án theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Giao Hội đồng PHPBGDPL huyện thực hiện công tác sơ, tổng kết và thực hiện các chính sách phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, các thành viên của Hội đồng căn cứ nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra công tác PBGDPL thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

- Thủ tr­ưởng các cơ quan đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện PBGDPL ở cơ quan, đơn vị mình, gửi Kế hoạch về UBND huyện thông qua phòng Tư pháp trước ngày 28/02/2018 để theo dõi, tổng hợp. Chú trọng đến việc triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Bố trí kinh phí, cán bộ có năng lực, trình độ để thực hiện công tác PBGDPL.

Ngoài trách nhiệm chung trong công tác PBGDPL, các cơ quan đơn vị sau còn có trách nhiệm:

1. Phòng Tư pháp

Thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật Hòa giải ở cơ sở.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, đặc thù kinh tế - xã hội và tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn bằng các hình thức thiết thực, dễ hiểu, dễ làm, hiệu quả.

Tham mưu cho Hội đồng thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; định kỳ chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Tư pháp về kết quả công tác PBGDPL trên địa bàn; phối hợp với phòng Nội vụ tổng hợp, hướng dẫn các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL đề nghị UBND huyện, Sở Tư pháp khen thưởng.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện

Đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế văn hoá ở cơ sở, điểm Bưu điện - Văn hoá xã và hệ thống nhà văn hóa thôn, bản, khu phố; trên trang thông tin điện tử huyện; tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản luật theo chuyên môn.

Tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và khai thác có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan. Chỉ đạo tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động; xây dựng pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan; đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế văn hoá ở cơ sở; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan văn hoá, thôn, bản, khối phố văn hoá, gia đình văn hoá; biểu dương các điểm sáng chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật.

Xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật phục vụ cán bộ và nhân dân.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, PBGDPL trong các nhà trường. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng và mục tiêu giáo dục, đào tạo. Xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2018 trong toàn ngành; chỉ đạo các trường thuộc xã biên giới phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức PBGDPL cho giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật, cung cấp sách, tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh.

Tổ chức triển khai các văn bản có liên quan đến ngành cho cán bộ, công chức, viên chức và chế độ, chính sách, các văn bản pháp luật liên quan cho học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước; Luật Phí, lệ phí và các quy định pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách.

Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện các đề án, kế hoạch tuyên truyền PBGDPL và công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quản lý và sử dụng nguồn ngân sách bảo đảm cho việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL, công tác hòa giải cơ sở; tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản luật thuộc lĩnh vực chuyên môn.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai năm 2013; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; các văn bản pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường và những văn bản pháp luật khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về thu hồi đất để giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện.

6. Phòng Nội vụ

Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo, hướng dẫn việc PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản luật theo chuyên môn; phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong lĩnh vực PBGDPL.

7. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên

Chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn Ban công tác Mặt trận và tổ hoà giải trong cộng đồng dân cư; phối hợp tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; chủ động tổ chức bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch PBGDPL của đơn vị cho phù hợp với từng đối tư­ợng thuộc địa bàn; phân công các thành viên phụ trách PBGDPL ở thôn, bản, khu phố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động PBGDPL.

Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL, đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên phổ biến pháp luật và Tổ hoà giải ở cơ sở. Quan tâm duy trì hoạt động của các Câu Lạc bộ pháp luật đạt kết quả; củng cố và nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hoá ở cơ sở trong hoạt động PBGDPL.

Bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định pháp luật. Làm tốt công tác hướng dẫn sơ kết, tổng kết, thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng trong công tác PBGDPL.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật với UBND huyện thông qua Hội đồng PHPBDGPL huyện (Phòng Tư pháp, cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện) để tổng hợp báo cáo cấp trên và phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung.

2. Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện tham mưu Hội đồng PHPBGDPL huyện xây dựng báo cáo định kỳ, tổ chức tổng kết theo quy định, kịp thời đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác PBGDPL.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện căn cứ vào nguồn kinh phí được giao của đơn vị, chủ động bố trí kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, pháp luật.

UBND các xã, thị trấn căn cứ vào nguồn kinh phí được giao để thực hiện công tác PBGDPL năm 2018, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại địa phương, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được giao.

2. Kinh phí thực hiện các Chương trình, đề án, kế hoạch căn cứ theo quy định tại các Chương trình, đề án, kế hoạch đó.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 911,435

    Chi tiết:

      Hôm nay: 270

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn