truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Yên Khoái: Đại hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Xã Đồng Bục: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Hội Nông dân xã năm 2017
Đảng ủy xã Vân Mộng học tập Nghị quyết TW6

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện Lộc Bình quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2018

Thứ Năm, 01/02/2018 - 08:19

KẾ HOẠCH

Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm

hành chính trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2018

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, UBND huyện Lộc Bình ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về XLVPHC; tiếp tục phổ biến sâu rộng Luật XLVPHC năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC, Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác XLVPHC để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về XLVPHC góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm giảm vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác XLVPHC.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác XLVPHC, nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn huyện, về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức trong quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác XLVPHC trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình. Qua kết quả kiểm tra kịp thời nhắc nhở các cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác XLVPHC nhằm góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

  II. NỘI DUNG

1.     Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn gửi Phòng Tư pháp tổng hợp, tham mưu, trình UBND huyện để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về pháp luật XLVPHC

a) Công tác phổ biến pháp luật

Tiếp tục phổ biến sâu rộng Luật XLVPHC và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó trọng tâm là phổ biến nội dung Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác XLVPHC để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về XLVPHC; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về XLVPHC của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi vi phạm hành chính.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

b) Công tác hướng dẫn nghiệp vụ

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức và các chức danh có thẩm quyền xử phạt hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Giao Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II năm 2018.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

a) Công tác kiểm tra

- Lĩnh vực kiểm tra: Việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và bảo vệ môi trường.

- Nội dung kiểm tra:

+ Tình hình ban hành văn bản pháp luật liên quan đến XLVPHC;

+ Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật XLVPHC;

+ Việc áp dụng các quy định pháp luật về XLVPHC;

+ Việc thực hiện chế độ thống kê về XLVPHC;

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong XLVPHC.

- Hình thức kiểm tra: Thông qua báo cáo và việc đề nghị cung cấp các tài liệu liên quan đến việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra.

- Thời gian hoàn thành kiểm tra: Trước ngày 30/9/2018.

b) Công tác thanh tra

Thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC tại các đơn vị, địa bàn khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về XLVPHC gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định của Điều 22 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, có thẩm quyền tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

4. Công tác báo cáo, thống kê việc thi hành pháp luật về XLVPHC

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng và hàng năm được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 25 và Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 và khoản 33 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, cụ thể:

- Thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo 06 tháng tính từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2018; đối với báo cáo năm tính từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

- Các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp thông tin, số liệu, xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình gửi về Phòng Tư pháp chậm nhất trong ngày 30/6/2018 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; chậm nhất trong ngày 31/12/2018 đối với báo cáo năm, để Phòng Tư pháp tổng hợp, trình UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành, UBND cấp xã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

- Giúp UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC; xây dựng báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trình UBND huyện theo quy định.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về XLVPHC trong các lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị quản lý. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong phạm vi quản lý.

3. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chủ động tổ chức tự kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2018./.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 911,461

    Chi tiết:

      Hôm nay: 296

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn