truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Yên Khoái: Đại hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Xã Đồng Bục: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Hội Nông dân xã năm 2017
Đảng ủy xã Vân Mộng học tập Nghị quyết TW6

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND huyện Lộc Bình công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Thứ Năm, 01/02/2018 - 08:17

KẾ HOẠCH

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

 

 

Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình về công tác thi đua, khen thưởng huyện Lộc Bình giai đoạn 2016 - 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng thành tích đột xuất, trong đó quan tâm đến tập thể nhỏ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.

 2. Yêu cầu

 Các cơ quan, đơn vị, các Cụm thi đua triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 II. NỘI DUNG

 

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

QUÍ I/2018

01

Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị và các Cụm thi đua ký giao ước thi đua, đăng ký thi đua năm 2018.

- Hội đồng TĐKT huyện;

- Phòng Nội vụ.

02

Tổng hợp, thẩm định hồ sơ và trình khen thưởng thành tích năm 2017 cho các phòng, ban, ngành và các Cụm thi đua của huyện.

- UBND huyện;

- Hội đồng TĐKT huyện;

- Phòng Nội vụ.

03

Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2018 với UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban TĐKT - Sở Nội vụ, Cụm thi đua 5 huyện biên giới.

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

04

Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018.

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

- Các đơn vị.

05

Thông báo phân Khối, Cụm thi đua của huyện năm 2018.

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

06

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

- UBND huyện;

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

07

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐKT Cụm thi đua 5 huyện biên giới năm 2017

- UBND huyện;

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

08

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến (giai đoạn 2016 - 2018) và kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

- Các đơn vị.

09

Phát động Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018).

10

Tổng hợp, thẩm định hồ sơ và trình khen thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân.

- UBND huyện;

- Phòng TC-KH, Phòng Nội vụ.

- Các đơn vị liên quan.

11

Tổng hợp và trình khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn huyện năm 2018 (nếu có).

- UBND huyện;

- Phòng TC-KH;

- Phòng Nội vụ.

- Các đơn vị liên quan.

QUÍ II/2018

12

Thẩm định, tổng hợp hồ sơ, trình khen thưởng điển hình tiên tiến (giai đoạn 2016 - 2018).

- UBND huyện;

- Hội đồng TĐKT huyện;

- Phòng Nội vụ.

13

Quyết định ban hành Quy định công tác TĐKT trên địa bàn huyện (Thay thế Quyết định số 5646/QĐ-UBND ngày 17/12/2015) sau khi UBND tỉnh có Quyết định quy định công tác TĐKT mới

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

14

Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến (giai đoạn 2016 - 2018) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tham dự Hội nghị cấp tỉnh

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

- Các đơn vị.

15

Tham dự buổi tọa đàm, giao lưu, gặp mặt các thế hệ cán bộ ngành thi đua, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018) của tỉnh (nếu có).

- Hội đồng TĐKT huyện;

- Phòng Nội vụ.

- Các đơn vị.

16

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở Nội vụ tổ chức.

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

- Các đơn vị.

17

Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác TĐKT năm 2018 của Hội đồng TĐKT huyện.

- Hội đồng TĐKT huyện.

- Phòng Nội vụ.

18

Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các Cụm thi đua của huyện sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2018.

 

- Hội đồng TĐKT huyện;

- Phòng Nội vụ.

- Các đơn vị.

19

Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2018.

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

20

Hội đồng xét công nhận sáng kiến huyện tổ chức chấm điểm đánh giá, xem xét quyết định công nhận sáng kiến ngành Giáo dục năm học 2017 - 2018.

- UBND huyện;

- Hội đồng xét sáng kiến;

- Phòng Nội vụ;

- Phòng GD&ĐT

QUÍ III/2018

21

Tham gia Hội nghị sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2018 của Cụm thi đua 5 huyện biên giới tại huyện Đình Lập (Đơn vị phó cụm thi đua năm 2018).

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

22

Tổ chức họp Hội đồng TĐKT huyện xét, trình khen thưởng thành tích năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- UBND huyện;

- Hội đồng TĐKT huyện;

- Phòng GD&ĐT;

- Phòng Nội vụ.

23

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác TĐKT và thông báo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018.

- Hội đồng TĐKT huyện;

- Phòng Nội vụ;

- Các đơn vị.

QUÍ IV/2018

24

Hướng dẫn tổng kết công tác TĐKT năm 2018

- Hội đồng TĐKT huyện;

- Phòng Nội vụ

25

Báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019; chấm điểm thi đua năm 2018 của huyện gửi Cụm thi đua 5 huyện biên giới.

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ.

26

Chỉ đạo, đôn đốc các cụm thi đua, các đơn vị tổng kết công tác TĐKT năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

- HĐTĐKT huyện;

- Phòng Nội vụ.

- Các đơn vị.

 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác TĐKT; các đơn vị nghiên cứu, ban hành, bổ sung quy chế, quy định về TĐKT phù hợp với các quy định của Luật TĐKT, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 và phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

2. Tổ chức phát động các Phong trào thi đua, triển khai sâu rộng đến cơ sở. Nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để đề ra chỉ tiêu, phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Tăng cường đổi mới phương thức tổ chức, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân trong tổ chức các Phong trào thi đua để vận động đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia thi đua; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến.

3. Thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục công nhận danh hiệu thi đua; các hình thức khen thưởng; đảm bảo tỷ lệ, tiêu chuẩn khen thưởng, trong đó chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, các tập thể nhỏ, tránh khen thưởng tràn lan.

Coi trọng công tác phát hiện và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới trên tất cả các lĩnh vực; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất. 

4. Tăng cường phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả để mọi người học tập.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá những kết quả đạt được của các Phong trào thi đua, những tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để tôn vinh, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

6. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác TĐKT.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng của huyện tăng cường công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua; nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Cụm thi đua của huyện, các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị trong Cụm thi đua của huyện chủ động xây dựng Kế hoạch công tác TĐKT năm 2018.

Kế hoạch công tác TĐKT của các đơn vị, các Cụm thi đua gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 10/02/2018 để theo dõi, tổng hợp.

2. Giao Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc các Cụm thi đua của huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện./.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 911,460

    Chi tiết:

      Hôm nay: 295

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn