truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Yên Khoái: Đại hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Xã Đồng Bục: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Hội Nông dân xã năm 2017
Đảng ủy xã Vân Mộng học tập Nghị quyết TW6

Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND huyện Tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương của huyện Lộc Bình năm 2018

Chủ Nhật, 21/01/2018 - 16:42

KẾ HOẠCH

Tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ

trở về địa phương của huyện Lộc Bình năm 2018

 

Căn cứ Hướng dẫn số 811/HD-TM ngày 04/6/2013 của Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam, Hướng dẫn đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương; Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm thống nhất trong việc chỉ đạo thực hiện đúng các quy định tổ chức tiến hành buổi đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2018 đạt kết quả tốt nhất đồng thời phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình;

Thể hiện sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thành phố trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội; qua đó xây dựng ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào của thế hệ trẻ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng quê hương.

2. Yêu cầu

UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo cơ quan, tổ chức nắm số lượng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2018 của đơn vị mình làm tốt công tác gặp mặt động viên, đăng ký quản lý theo đúng quy định.

Các phòng, ban, ngành huyện làm tốt việc phối hợp với Ban CHQS huyện thực hiện tốt các nội dung được giao tại buổi đón đảm bảo nhanh gọn, an toàn.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.      Nội dung

Thực hiện theo Hướng dẫn số 811/HD-TM ngày 04/6/2013 của Bộ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dõn Việt Nam, Hướng dẫn đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương (có chương trình buổi đón kèm theo).

2. Thời gian: Sáng thứ 6 (ngày 26/01/2018) thời gian cụ thể:

- Từ 07 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút thực hiện công tác chuẩn bị;

- Từ 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 45 phút nhận quân, hồ sơ của các đơn vị bàn giao;

- Từ 09 giờ 50 phút đến 10 giờ 40 phút (theo chương trình của Ban Tổ chức kèm theo kế hoạch);

- Từ 10 giờ 40 phút đến 11 giờ 30 phút bàn giao quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về các xã, thị trấn và cơ quan tổ chức.

3. Địa điểm: Tại Hội trường nhà đa năng Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

(Giao cho Ban CHQS huyện thực hiện)

2. Thành phần dự buổi đón quân nhân hoàn thành NVQS

- Đại biểu Sư đoàn 3, Bộ Tham mưu Quân khu 1, Lữ đoàn Công binh 575/Quân khu 1, Trường bắn Quốc gia Khu vực 1, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lãnh đạo, Chỉ huy Ban CHQS huyện;

- Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện;

- Chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn và Tự vệ.

3. Nhiệm vụ các cơ quan đơn vị

a) Ban CHQS huyện

- Cơ quan thường trực giúp UBND; Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phối hợp với các đơn vị nắm chắc số lượng quân nhân xuất ngũ; Kịp thời tham mưu đề xuất vởi UBND huyện nội dung công tác tổ chức tiến hành buổi đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương bảo đảm chất lượng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

- Phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể của huyện; UBND các xã, thị trấn cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp làm tốt công tác động viên, hướng nghiệp cho số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Đồng thời chuẩn bị tốt mọi mặt cho buổi đón nhận quân; Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức gặp mặt, đăng ký quân nhân dự bị, quản lý theo Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên đảm bảo chặt chẽ thống nhất.

- Hiệp đồng chặt chẽ với các xã, cơ quan, các đơn vị có quân nhân xuất ngũ hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ văn bản để tiến hành bàn giao, đăng ký đảm bảo nhanh gọn cụ thể; chịu trách nhiệm trang trí, tổ chức buổi đón theo đúng hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu; (chuẩn bị 10 bó hoa tặng cho đại diện quân nhân xuất ngũ năm 2018).

Mời các thành phần dự buổi đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương theo quy đinh.

b) Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Phối hợp với Ban CHQS huyện, UBND các xã, thị trấn cử phóng viên ghi hình, đưa tin hoạt động buổi đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và các hoạt động gặp mặt, động viên, giao nhiệm vụ tại các phường, xã.

c) Huyện đoàn Lộc Bình

- Cử 02 đoàn viên nữ mặc áo Đoàn, mang hoa, quà cho Lãnh đạo huyện tặng đại biểu các đơn vị và đại diện quân nhân xuất ngũ;

- Chỉ đạo, phối hợp với tổ chức Đoàn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và Đoàn cở sở các phường, xã tiếp nhận chuyến sinh hoạt Đoàn từ các đơn vị quân đội về theo đúng quy định.

d) Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện

Trong phạm vi chức năng của mình phối hợp với Ban CHQS huyện thực hiện tốt công tác đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội tạo điều kiện việc làm cho quân nhân xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống.

đ) UBND các xã, thị trấn và cơ quan có quân nhân xuất ngũ

- Chỉ đạo Ban CHQS cấp mình làm tốt công tác đăng ký quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị theo quy định của pháp luật, làm tốt công tác gặp mặt động viên giao nhiệm vụ cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

- Làm tốt công tác tiếp nhận quân nhân xuất ngũ của địa phương mình (có phụ lục kèm theo) theo đúng hướng dẫn của Ban CHQS huyện; bảo đảm phương tiện đón quân nhân xuất ngũ từ Ban CHQS huyện về các xã, thị trấn, tự vệ công ty.

- Quan tâm tạo điều kiện cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương ổn định cuộc sống.

e) Các thành viên Hội đồng NVQS huyện

Các thành viên Hội đồng NVQS huyện được phân công phụ trách địa bàn có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn mình phụ trách làm tốt công tác, tổ chức gặp mặt, động viên các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương, quan tâm tạo điều kiện giải quyết việc làm trong điều kiện cho phép, đúng các quy định của pháp luật, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ (sử dụng kinh phí thường xuyên năm 2018) chuẩn bị các vật chất có liên quan để thực hiện tốt công tác tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2018 theo kế hoạch./.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 911,414

    Chi tiết:

      Hôm nay: 249

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn