truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Đảng ủy thị trấn Na Dương: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018
Xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình: Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018
XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH: Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng chính phủ và kỷ niệm 29 năm “Ngày biên phòng toàn dân” ( 03/03/1989- 03/03/2018)

Hướng dẫn số 16-HD/HU ngày 05/10/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ Tư, 12/10/2016 - 04:12

HƯỚNG DẪN

Một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016

của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ  Huyện ủy  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

_______________________________

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU, ngày 08/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số          25-KH/HU, ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị như sau:

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức hội nghị để quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW.

(Riêng nội dung này đối với cấp huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc huyện đã được tổ chức học tập lồng ghép tại Hội Nghị học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tổ chức theo Kế hoạch số 21-KH/HU, ngày 19/5/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình nên không phải tổ chức hội nghị quán triệt ).

- Tổ chức học tập Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy và hàng năm học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thành phần:

+ Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc gồm: Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc; cán bộ ban tuyên giáo các xã, thị trấn; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy Quân sự huyện, Đảng uỷ Công an  huyện quyết định thành phần tham gia hội nghị học tập, quán triệt cho phù hợp.

- Hình thức tổ chức hội nghị: Tùy theo tình hình, điều kiện của mỗi  ngành, cơ quan, đơn vị để xác định hình thức học tập phù hợp (Đối với các Đảng bộ trực thuộc có thể lồng ghép tại Hội nghị Báo cáo viên của đơn vị mình).

- Báo cáo viên: Do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt hoặc có thể mời đội ngũ báo cáo viên cấp huyện làm báo cáo viên tại đơn vị mình.

- Thời gian tổ chức hội nghị:

+ Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc thời gian tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề không quá 1/2 ngày.

+ Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm, hoàn thành trong quí I. Riêng năm 2016, hoàn thành trong quí IV năm 2016 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ có hướng dẫn sau khi có văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

1.2. Tổ chức sinh hoạt định kỳ:

Các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện,  các cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với ngành, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

1.3. Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể:

- Căn cứ chuyên đề của toàn khóa và chuyên đề hằng năm, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện. Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, (Nội dung bám sát Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày  04 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình) cụ thể hóa thành kế hoạch cho hằng năm, theo yêu cầu: gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

- Thời gian hoàn thành:

+ Kế hoạch toàn khóa hoàn thành trong quí IV năm 2016 (trước ngày 20 tháng 10 năm 2016 gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp và theo dõi thực hiện)

+ Kế hoạch hằng năm hoàn thành trong quí IV của năm trước.

1.4. Xây dựng kế hoạch của cá nhân cho từng năm:

- Hàng năm, trước ngày 20 tháng 01:

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt.

+ Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, cơ quan, đơn vị hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm.

1.5. Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu:

Các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

2.1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền:

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, đội ngũ báo cáo viên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua tuyên truyền miệng về: Các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch 17-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 25-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện xây dựng Kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Định kỳ hằng quí, tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đánh giá kết quả, định hướng trọng tâm tuyên truyền của quý tiếp theo.
2.2. Tiếp tục tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Câu lạc bộ thơ ca huyện, Ban tuyên giáo Đảng ủy xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, các thầy cô giáo, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia sáng tác, quảng bá, biểu diễn tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, thơ ca về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Công văn Số  62-CV/BTGHU, ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Kế hoạch số 04-KH/BCĐGT, ngày 01/4/2016 của Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tỉnh Lạng Sơn; hướng dẫn hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động các văn nghệ sỹ, nhà báo tham gia.

(Lưu ý: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã phô tô (ngày 11/4/2016) gửi cho các chi, đảng bộ trực thuộc, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Kế hoạch triển khai và Quy chế ban hành Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020).

2.3. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc:

- Hàng năm vào dịp sinh nhật Bác 19/5 các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và hướng dẫn của của Ban thi đua khen thưởng huyện về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19-5 hằng năm theo hướng dẫn của cấp trên.

3. Công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 3.1. Về sơ kết, tổng kết:

- Quí IV hằng năm, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức đánh giá kết quả thực hiện năm trước, xây dựng kế hoạch của năm sau (riêng năm 2016 báo cáo trước ngày 15 tháng 11 năm 2016). Định kỳ 6 tháng và một năm cấp uỷ các cấp gửi báo cáo sơ kết (gửi trước ngày 15/5), tổng kết (Gửi trước ngày 15/11) về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Thời gian tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức hội nghị sơ kết, kết hợp biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào dịp tháng 5 hằng năm hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của huyện, xã, thị trấn cơ quan, đơn vị.

- Việc tổng kết cho nhiệm kỳ sẽ có hướng dẫn riêng.

3.2. Về kinh phí thực hiện:

Thực hiện theo Quyết định số 702-QĐ/TU, ngày 11/9/2012 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc Quy định nội dung, định mức chi tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (Ban Tuyên giáo Huyện ủy phô tô Quyết định gửi kèm theo hướng dẫn này).

 Căn cứ Hướng dẫn này, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trang thông tin điện tử huyện chủ động triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại ngành, cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện hướng dẫn, nếu xuất hiện những vấn đề cần bổ sung, đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 1,263,721

    Chi tiết:

      Hôm nay: 414

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn