truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Đảng ủy thị trấn Na Dương: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018
Xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình: Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018
XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH: Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng chính phủ và kỷ niệm 29 năm “Ngày biên phòng toàn dân” ( 03/03/1989- 03/03/2018)

Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 04/10/2016 của Huyện ủy Lộc Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ Tư, 12/10/2016 - 04:04

KẾ HOẠCH

triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016

của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

______

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân học tập và làm theo.

 

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, tổ chức đảng,  cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Nội dung và phương thức thực hiện:

- Các chi, đảng bộ, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh,  và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

          + Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

+ Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

1.2. Cơ quan phụ trách:

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong các cơ quan, phòng, ban ở huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện; cung cấp tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền.

- Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện đối với các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên.

- Đảng ủy Quân sự huyện, Đảng uỷ Công an huyện xây dựng kế hoạch, thực hiện trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang theo kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh.

1.3. Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2016, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện Chỉ thị; triển khai hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề cho các năm hoàn thành vào quý III năm trước đó.

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị

2.1. Nội dung và phương thức thực hiện:

- Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và các nghị quyết Trung ương khoá XII về xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

- Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, địa bàn, cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

2.2. Cơ quan phụ trách: Ban Thường vụ Huyện ủy.

2.3. Thời gian thực hiện: Trong quý I/2017, hoàn thành việc xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch hành động của các cấp uỷ.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam

3.1. Nội dung và phương thức thực hiện:

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

3.2. Cơ quan phụ trách:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan thông tin huyện tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương “người tốt, việc tốt”, kinh nghiệm hay; phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền cuộc thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Sau khi có hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng - Phòng Nội vụ hướng dẫn hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3.3. Thời gian thực hiện:

- Trong quý IV/2016, hoàn thành các kế hoạch, hướng dẫn.

- Tuyên truyền tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19-5 hằng năm do Trung ương tổ chức.

4. Tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục và đào tạo

4.1. Nội dung và phương thức thực hiện:

Đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện theo yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW.

4.2. Cơ quan phụ trách:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo các trường học trong huyện triển khai giảng dạy theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện triển khai giảng dạy theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo việc đưa vào giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Căn cứ hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Căn cứ chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan để xây dựng kế hoạch, nội dung các hoạt động trong toàn khóa và hoạt động cụ thể hằng năm cho các tổ chức của đoàn; tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức với nội dung đa dạng, phong phú để thu hút thanh, thiếu niên tham gia; tạo phong trào rộng khắp trong thế hệ trẻ toàn huyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4.3. Thời gian thực hiện:

- Trong quý IV/2016, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện,  triển khai kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Từ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai nội dung chương trình giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cấp học, bậc học trong tỉnh theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trong quý I/2017 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện triển khai chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giảng dạy cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5.1. Nội dung, phương thức thực hiện:

- Cấp uỷ, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này của Huyện ủy.

- Tổ chức sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

5.2. Cơ quan phụ trách:

- Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, chủ trì việc sơ kết hằng năm và tổng kết cuối nhiệm kỳ.

- Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và ủy ban kiểm tra cấp xã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp uỷ cấp xã đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp uỷ nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp uỷ, tổ chức đảng, các ngành, địa bàn, cơ quan, đơn vị; triển khai, hướng dẫn công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo chỉ đạo của Trung ương.

- Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, xây dựng và phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai thực hiện quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn công tác sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khoá theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên, công chức, viên chức...

- Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, sửa đổi và xây dựng mới những quy chế, quy định về đi công tác, làm việc với các ngành, các xã, hội họp, lễ tân, sử dụng xe công vụ, công tác bảo vệ cán bộ chủ chốt của huyện...

- Cấp uỷ Đảng các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra ở cơ sở theo hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; tiến hành sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

5.3. Thời gian thực hiện: Quý IV/2016, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các chi, đảng trực thuộc Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên với Ban Thường vụ Huyện ủy (Qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

6. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6.1. Nội dung và phương thức thực hiện:

- Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa bàn, cơ quan, đơn vị tuỳ theo tình hình, điều kiện, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

6.2. Cơ quan phụ trách:

- Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

- Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ủy Ban nhân dân huyện rà soát, bổ sung các quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị, phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn.

6.3. Thời gian thực hiện:

- Quý I hằng năm, các cấp uỷ, tổ chức đảng xác định nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch, hằng năm sơ kết, báo cáo kết quả với cấp uỷ cấp trên.

- Quý I/2017, hoàn thành việc rà soát các quy chế, quy định cần sửa đổi, bổ sung, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Quý IV hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở huyện do đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ trực tiếp chỉ đạo; ở các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, đồng chí bí thư và thường vụ cấp ủy các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo.

Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp là cơ quan giúp việc của cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công một số cán bộ Ban tuyên giáo các cấp chuyên trách nội dung, song không tăng biên chế, tổ chức mới.

2. Các chi, đảng bộ trực thuộc huyện căn cứ vào Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng kế hoạch toàn khóa (hoàn thành trước ngày 20/10/2016) và kế hoạch hằng năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, các chi, đảng bộ trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng đổi mới, sáng tạo, kế thừa những thành tích đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 9 (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

3. Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện căn cứ Kế hoạch của Huyện ủy và theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên trực tiếp, phối hợp với các chi, đảng bộ, chính quyền cùng cấp, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện trong ngành, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đơn vị.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong huyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tuyên truyền biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, những việc làm thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

5. Về kinh phí triển khai các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Tài chính.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 1,263,728

    Chi tiết:

      Hôm nay: 421

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn