Danh mục huyện,sở..

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ Năm, 02/21/2013 - 02:54

 

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

 
   
 

Số: 08/TB-HĐTDVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Lạng Sơn, ngày 07  tháng  02  năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2012.

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện thành phố năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012.

Căn cứ Kế hoạch số /KH-SLĐTBXH ngày 02/02/2013 của Sở lao động - Thương binh và xã hội Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo:

 

I- NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

Nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị trực sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2012 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 gồm 11 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Trường Trung cấp nghề Việt Đức: Tuyển 10 chỉ tiêu (chuẩn Giáo viên, giảng viên dạy nghề được thực hiện theo Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ LĐTB&XH) gồm các chuyên ngành sau:

- Chuyên ngành cơ khí chế tạo máy : 03 chỉ tiêu, trình độ Đại học.

- Chuyên ngành Công nghệ thông tin: 03 chỉ tiêu, trình độ Đại học.

- Chuyên ngành Điện tử công nghiệp: 01 chi tiêu, trình độ Đại học.

- Chuyên ngành Điện tử dân dụng: 01 chi tiêu, trình độ Đại học.

- Chuyên ngành Kỹ thuật điện: 01 chi tiêu, trình độ Đại học.

- Chuyên ngành nấu ăn: 01 chi tiêu, trình độ Cao đẳng.

 

II- ĐIỀU ĐIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật và phải được UBND tỉnh phê duyệt trước khi ban hành;

h) Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng sơn.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức do Sở nội vụ phát hành và có bán tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị tuyển dụng, gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (không phải qua công chứng chứng thực);

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. Bản sao sổ hộ khẩu (Nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn),  không phải qua công chứng chứng thực;

8. Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (Nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

9. 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6.

VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển dụng viên chức năm 2012 bằng hình thức xét tuyển.

1. Nội dung xét tuyển viên chức

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách tính điểm

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại quy định tại Tiết 1, Tiết 2 và Tiết 4 Điểm này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Tiết 3 và Tiết 4 Điểm này.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

 + Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên được quy định như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sỹ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

 - Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. ĐIỀU KIỂN, TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Mục II thông báo này, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với những người tốt nghiệp thủ khoa, loại giỏi, loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học chính quy ở trong nước, ở nước ngoài và người tốt nghiệp sau đại học ở trong nước, ở nước ngoài không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

Việc xác định tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp hoặc được cơ quan có thẩm quyền quản lý về giáo dục - đào tạo xem xét, xác định; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quy trình xét tuyển đặc cách:

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch;

- Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;

- Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng Kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kết quả kiểm tra, sát hạch và quyết định việc tuyển dụng vào viên chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp được xét tuyển đặc cách;

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện xét tuyển theo quy định tại tiết 2, điểm 3, mục IV  Thông báo này.

Hồ sơ của người được đề nghị xét tuyển đặc cách gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị dự tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (có thể bổ sung sau nộp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức).

Những người được xét tuyển đặc cách nêu trên được hưởng chính sách thu hút theo quy định tại quyết định số 28/2008/QĐ- UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh.

VI. ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 18/02/2013 đến ngày 02/3/2013 (trong giờ hành chính, ngày làm việc);

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: Số 409, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có); địa điểm tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành; lệ phí xét tuyển, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thông báo cụ thể sau.

 

Nhu cầu tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012 được thông báo công khai trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/ldtbxh và niêm yết công khai tại các đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng viên chức, Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng viên chức niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm việc và thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

- HĐ tuyển dụng;

- Đơn vị có nhu cầu TDVC năm 2012;

- Chánh, PCVP;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

          

  

(Đã ký)

 

Trương Thị Hợp

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Thong baotuyen dung vien chuc 2012.doc60.5 KB
View by Date

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn