Danh mục huyện,sở..

Thông báo kết quả điểm xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2017

Thứ Tư, 01/03/2018 - 08:09

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số: 01/TB-SLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Lạng Sơn, ngày 02 tháng 01  năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả điểm xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển

kỳ xét tuyển viên chức năm 2017

 

          Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành năm 2017; Hướng dẫn số 218/HD-SNV ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành năm 2017; Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-SLĐTBXH ngày 12/9/2017 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức năm 2017,

          Sau khi xem xét Báo cáo số 358/BC- HĐXTVC ngày 29/12/2017 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả xét tuyển viên chức năm 2017,

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thông báo:

          1. Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2017 đối với 02 thí sinh dự tuyển vị trí Chuyên viên Phòng Quản lý – Chăm sóc đối tượng, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn.

          2. Dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2017: 01 thí sinh.

(Có kết quả điểm của từng thí sinh và dự kiến thí sinh trúng tuyển kèm theo)

          3. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở, Trung tâm Điều dưỡng Người có công, đăng trên trang thông tin điện tử của Sở và thông báo đến từng thí sinh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, thí sinh có thắc mắc, kiến nghị về kết quả xét tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo đến Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét.

          Lưu ý:  Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan Sở. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo đến tại Bộ phận Văn thư của Sở). Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

          Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:  

-  Sở Nội vụ;    

- Lãnh đạo Sở;

- Trung tâm Điều dưỡng NCC;

- Thí sinh dự tuyển; (02b)

- Các thành viên HĐXT;

 - Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nông Thanh Bình

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Thong báo ket qua xét tuyón viên chức.xls39 KB

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn