Danh mục huyện,sở..

Nội dung ôn tập kiểm tra sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017

Thứ Sáu, 12/15/2017 - 10:02

   SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Số: 5306/QĐ-HĐXTVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Lạng Sơn, ngày 14 tháng   12  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội dung ôn tập xét tuyển viên chức năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

          Căn cứ Luật Viên chức năm 2012 ngày 15/11/2010;

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

           Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành năm 2017;

           Căn cứ Quyết định số 4419/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/10/2017 của Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017;

           Căn cứ Quyết định 4776/QĐ-HĐXTVC ngày 13/11/2017 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017;

            Xét đề nghị của Trưởng ban Kiểm tra, sát hạch,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Nội dung ôn tập kiểm tra sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017”.

          Điều 2. Nội dung ôn tập kiểm tra sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/ldtbxh/.

Hội đồng xét tuyển viên chức có trách nhiệm thông báo công khai và tổ chức hướng dẫn ôn tập cho các các thí sinh dự sát hạch phỏng vấn theo quy định.

          Điều 3. Thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức, Ban Kiểm tra sát hạch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                      

 - Như điều 2 (t/h);                                                                                        

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

- Chánh VP;

 - Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

                                           (đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH

 

Đàm Văn Chính

                                                                                  

Đính kèmDung lượng
9. Noi dung on tap, don vi TRUNG TAM đdncc.doc378 KB

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn