Danh mục huyện,sở..

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2017

Thứ Tư, 09/13/2017 - 09:48

   UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 96/TB-SLĐTBXH

  Lạng Sơn, ngày 12 tháng 9  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức Sở Lao động-Thương binh

và Xã hội năm 2017

          Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-SLĐTBXH ngày 12/9/2017 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2017 như sau:

          I. SỐ LƯỢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG

  Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Vị trí việc làm: Chuyên viên phòng Quản lý – Chăm sóc đối tượng, Trung tâm Điều dưỡng Người có công, thực hiện tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch chăm sóc đối tượng.

- Mã số (chức danh nghề nghiệp): 01.003

- Trình độ chuyên môn, nhóm chuyên ngành đào tạo: Đại học nhóm chuyên          ngành Quản trị - Quản lý, Pháp luật.

- Tin học, ngoại ngữ: Trình độ B.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Ngoài các điều kiện trên, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như ổn định đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, tránh trường hợp sau khi được tuyển dụng có nguyện vọng thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh, đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng (trừ các đối tượng đang hợp đồng lao động tại vị trí tuyển dụng).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức do Sở Nội vụ thống nhất phát hành, thành phần gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

6. Một số thành phần hồ sơ khác, gồm:

a) Đơn đăng ký thi ngoại ngữ, tiếng dân tộc Tày, Nùng (có thể thay thế thi ngoại ngữ bằng tiếng dân tộc Tày, Nùng nếu vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc ít người).

b) Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).

c) Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn); Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại quyết định số 23/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 1215/QĐ-UBND).

d) 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Lưu ý: Để đảm bảo khách quan, chặt chẽ và hạn chế tối đa lượng hồ sơ ảo phát sinh do một thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại nhiều đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng dẫn đến không tuyển dụng đủ số lượng viên chức cần tuyển, thống nhất thực hiện như sau:

Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2017 nộp bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh sẽ được bàn giao lại cho thí sinh sau khi công bố kết quả điểm thi tuyển, xét tuyển.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1.     Xét tuyển:

1.1. Trường hợp áp dụng: Áp dụng trong trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển dưới 30 hồ sơ.

1.2. Nội dung xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

2. Thi tuyển:

2.1. Trường hợp áp dụng: Áp dụng trong trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 30 hồ sơ trở lên.

2.2. Nội dung, hình thức thi tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

3. Việc xét tuyển đặc cách đối với viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

4. Học sinh, sinh viên cử tuyển nếu đáp ứng được yêu cầu về trình độ, chuyên ngành, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển sẽ được thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển theo quy định tại Thông tư  02/2014/TTLT-BNV-UBDT, việc tuyển dụng không qua thi tuyển đối với sinh viên cử tuyển thực hiện theo Điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/9/2017 đến  hết ngày 20/10/2017 (Giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần).

2. Địa điểm: Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Số 409 Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian tuyển dụng: Dự kiến tháng 11/2017. (Thời gian, địa điểm cụ thể và nội dung ôn tập sẽ được thông báo cụ thể đến người dự tuyển đồng thời niêm yết tại trụ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/ldtbxh/ )

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng Sở, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm việc; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- Trung tâm ĐDNCC LS ;

- Trang TTĐT Sở LĐTBXH;

- CVP;

- Lưu:VT, hồ sơ TD.                      

          KT. GIÁM ĐỐC

         PHÓ GIÁM ĐỐC

          

         (đã ký)

 

         Trương Thị Hợp

 

 

View by Date

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn