Danh mục huyện,sở..

Danh sách thí sinh hết chỉ tiêu tuyển dụng do vị trí đăng ký dự tuyển đã có thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển qua kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016

Thứ Sáu, 11/18/2016 - 03:08

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số: 362/TB-SLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Lạng Sơn, ngày  16 tháng  11  năm 2016

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh hết chỉ tiêu tuyển dụng do vị trí đăng ký dự tuyển

đã có thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển qua kiểm tra, sát hạch

xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016

 

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;

          Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-SLĐTBXH ngày 23/8/2016 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3890/QĐ-SLĐTBXH ngày  31/10/2016 của Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016;

Xét Báo cáo số 223/BC-HĐKTSH ngày 14/11/2016 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 về Kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016;

       Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo:

1. Danh sách thí sinh hết chỉ tiêu tuyển dụng do vị trí đăng ký dự tuyển đã có thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển qua kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016: 05 thí sinh (có danh sách đính kèm).

   2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện bàn giao lại Bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ cho thí sinh theo danh sách trên kể từ ngày 16/11/2016 tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

          Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và thông báo đến các đơn vị, thí sinh có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                       

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

- Văn phòng Sở; CCPCTNXH;

TT CB- GD-LĐXH;

- 05 Thí sinh theo danh sách;

- Website Sở LĐTBXH;

- Lưu:VT, hồ sơ TD.                                        

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nông Thanh Bình

 

Đính kèmDung lượng
Danh sach thi sinh het chi tieu tuyen dung vien chuc 2016.xls31 KB
View by Date

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn