Danh mục huyện,sở..

Về hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016

Thứ Sáu, 11/04/2016 - 02:45

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

HĐ KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Số: 359/TB-HĐKTSH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Lạng Sơn, ngày 03 tháng  11  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch

xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016

 

          Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;

          Căn cứ Hướng dẫn số 169/HD-SNV ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2016;

          Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-SLĐTBXH ngày 23/8/2016 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức năm 2016;

          Căn cứ Quyết định số 3890/QĐ-SLĐTBXH ngày  31/10/2016 của Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016;

          Căn cứ Quyết định số 3950/QĐ- SLĐTBXH, ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt hình thức, nội dung sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016;

          Hội đồng Kiểm tra , sát hạch xét tuyển viên chức năm 2016 thông báo hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch thí sinh xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 như sau:

 

          I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH:

          1. Hình thức: Sát hạch thông qua phỏng vấn. Cụ thể:

          - Người được đề nghị xét tuyển đặc cách trả lời 03 câu hỏi:

                  + Phần kiến thức chung: 02 câu

                  + Phần chuyên môn nghiệp vụ: 01 câu

            - Thời gian chuẩn bị tối đa 30 phút, thời gian trả lời tối đa 15 phút.

         2. Nội dung: Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể:

-  Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, gồm:

           +Luật Viên chức năm 2010.

                 + Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

                 + Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTHXH-BNV ngày 08/10/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

            - Sát hạch về năng lực chuyên môn nghiệp vụ: Kiến thức về Kinh tế nông nghiệp.

          3. Thang điểm:

            - Thang điểm cho mỗi đề phỏng vấn là 100 điểm, trong đó: Điểm cho 02 câu hỏi về kiến thức chung 60 điểm (30 điểm/câu) và điểm cho 01 câu hỏi chuyên môn nghiệp vụ là 40 điểm.

            - Điểm đạt: từ 50 điểm trở lên

          II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ KIỂM TRA, SÁT HẠCH

             - Thời gian: 9 giờ 30 phút, ngày 11 tháng  11 năm 2016.

             - Địa điểm: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 1A cũ, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

             - Lệ phí kiểm tra, sát hạch thực hiện theo qui định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ (mức thu 260.000 đồng/thí sinh).

             Trên đây là hình thức, nội dung, thời gian kiểm tra, sát hạch thí sinh xét tuyển đặc cách năm 2016. Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016  thông báo đến các đơn vị liên quan và thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức biết, thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                           - Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

- Văn phòng Sở; CCPCTNXH;

TT CB- GD-LĐXH;

-Thí sinh xét tuyển đặc cách;

- Website Sở LĐTBXH;

- Lưu:VT, hồ sơ TD.                                        

 

TM. HỘI ĐỒNG

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH      

Đàm Văn Chính

 

View by Date

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn