Danh mục huyện,sở..

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016

Thứ Ba, 11/01/2016 - 02:39

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số: 358/TB-SLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Lạng Sơn, ngày 28 tháng  10  năm 2016


 

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển,

xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016

          Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;

          Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-SLĐTBXH ngày 23/8/2016 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức năm 2016;

Căn cứ Báo cáo số 210/BC-HĐXTVC ngày 28/10/2016 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016 về Kết quả sơ tuyển hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2016.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức của Sở năm 2016 như sau:

1. Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2016: 10 thí sinh.

 2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 là: 09 thí sinh. Trong đó:

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016 của Sở: 09/09 thí sinh; (Theo biểu 01 kèm theo)

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 của Sở: 01/09 thí sinh. (Theo biểu 02 kèm theo)

3. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016: 01 thí sinh. (Theo biểu 03 kèm theo).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 được niêm yết công khai tại Văn phòng Sở, các đơn vị sự nghiệp, được đăng tải lên trang điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến các thí sinh đăng ký dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:                                                                 

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

 - Các đơn vị sự nghiệp;

 - Website Sở LĐTBXH;

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển;

- Lưu:VT, hồ sơ TD.                       

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nông Thanh Bình

 

Đính kèmDung lượng
3.1. Danh sach thi sinh du dieu kien du tuyen vien chuc nam 2016 kem theo thong bao.xls68 KB

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn