Danh mục huyện,sở..

Lao động-việc làm
2017.2. Công văn số 1247/SLĐTBXH-LĐTL của Sở Lao động- Thương binh và xã hội v/v đề nghị báo cáo tình hình sử dụng lao động, chế độ tiền lương trong doanh nghiệp

2017.1. Mẫu Báo cáo khai trình lao động, tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2017

24.3.2017 V/v Khen thưởng về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016

21.3.2017 V/v quản lý, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

27.3.2017 V/v đôn đốc quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Ký kết Thỏa thuận giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) về việc triển khai hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

2016.4. V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động, chế độ tiền lương trong doanh nghiệp

   
2016.3. V/v Hướng dẫn triển khai một số quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện Công văn số 242/ATLĐ-TTTTHL ngày 12/7/2016 của Cục An toàn lao động hướng dẫn triển khai một số quy định mới về ATVSLĐ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn triển khai một số quy định mới về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh.    
2016.2. Công văn số 445/SLĐTBXH- LĐTL ngày 20/5/2016 V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động, chế độ tiền lương trong doanh nghiệp.

2016.1. Công văn số 512/SLĐTBXH-LĐTL ngày 07/6/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Về việc tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012

2015.3. Công văn số 1264/SLĐTBXH-LĐTL ngày 31/12/2015 về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ.

2015.2. V/v chấp hành pháp luật lao động

  Thi hành Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Việc làm năm 2013; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung. Để thực hiện tốt những qui định của pháp luật về lao động đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung trong Công văn 476/SLĐTBXH-LĐTL ngày 01/6/2015
2015.1.Công văn số 115/SLĐTBXH-LĐTL ngày 06/02/2015 hướng dẫn Nghị định số 103/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng năm 2015 và đăng ký nội quy lao động

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn