Danh mục huyện,sở..

Giới thiệu

Chủ Nhật, 08/12/2007 - 03:02

           Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm an toàn lao động; dạy nghề; lao động tiền lương - bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

           Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

           1. Vị trí, chức năng:

Sở Lao động – TB&XH là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh; về các dịch vụ công thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

Sở Lao động-TB&XH chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – TB&XH.

         2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

         2.1.Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và chịu trách nhiệm về nộ dung các văn bản đã trình.

         2.2.Trình Uỷ ban nhân tỉnh kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

        2.3.Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp quản lý về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện.

        2.4. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - ký thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

          3.Văn phòng Sở:

          3.1. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình và kết quả hàng tháng, báo cáo công tác giao ban hằng tháng về thực hiện nhiệm vụ của Sở. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng;

          3.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ tiền lương; bổ nhiệm; bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển công tác và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động của sở theo sự  phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

          3.3 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;

          3.4. Hướng dẫn việc lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

          3.5 Quản lý các nguồn kinh phí được cấp, quản lý tài sản, phương tiện, thiết bị đảm bảo phục vụ cho các hoạt động của sở; tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật theo quy định của pháp luật;

          3.6  Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở theo cơ chế "Một cửa";

          3.7 Thực hiện công tác quản trị, bảo đảm phục vụ cho hoạt động của cơ quan và lãnh đạo sở; thực hiện công tác đối ngoại của sở;

          3.8 Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về lao động, người có công và xã hội theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

           4.Thanh tra Sở:

          4.1 Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt; Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở;

4.2 Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về Lao động, Thương binh và Xã hội của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh;

          4.3 Giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

          4.4 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội.

         4.5 Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị huỷ bỏ quyết định trái pháp luật về Lao động, Thương binh và Xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ cho rằng hành vi, quyết định đó gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong quá trình thanh tra;

         4.6 Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở;

         4.7 Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luật thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;

         4.8 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở;

         4.9 Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội;

4.10 Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổng hợp, báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định;

4.11 Tiếp nhận và xử lý các đơn thư của tổ chức, công dân không thuộc nội dung khiếu nại, tố cáo chuyển đến các phòng chuyên môn giải quyết theo quy định của nhà nước và Qui trình giải quyết dơn thư nội bộ do Giám đốc sở ban hành;

4.12 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động nặng nếu thấy cần thiết xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

          5.Phòng  Kế hoạch - Tài chính:

          5.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về công tác  Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo quý, 6 tháng, báo cáo năm theo quy định.

          5.2  Xây dựng các đề án, cơ chế chính sách ưu đãi,  thu hút, quản lý, sử dụng các nguồn  lực tài chính thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

          5.3 Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ  Lao động - Thương binh và Xã hội  phê duyệt.

          5.4 Xây dựng kế hoạch, phân bổ chi tiết và phương án giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc và các cơ sở;

          5.5 Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tiếp nhận, thẩm tra, xử lý hồ sơ của các đơn vị trực thuộc và các cơ sở thực hiện tốt việc thanh, quyết toán kinh phí với Sở. Hoàn thiện thủ tục hồ sơ  thanh, quyết toán các nguồn kinh phí của Sở theo quy định.

          5.6 Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn kinh phí được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện báo cáo tổng quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm  được giao theo Luật Ngân sách;

          5.7 Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Văn phòng sở đánh giá, phân loại, xếp hạng các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý;

          5.8 Chủ trì phối hợp, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ về khoa học - công nghệ; xây dựng hệ thống dữ liệu về quản lý, chi trả kinh phí cho các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội;

          5.9 Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở về trình tự, thủ tục, hồ sơ các công trình đầu tư xây dựng do Sở làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

         6.Phòng Việc làm - An toàn lao động:

         6.1 Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về  việc làm trên địa bàn tỉnh; thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm;      

         6.2 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp; chỉ tiêu và giải pháp tạo việc làm mới, chính sách tạo việc làm trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã; chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người chưa thanh niên, người tàn tật, người cao tưổi...); tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động;

          6.3 Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quản lý nhà nước về công tác đưa lao động và chuyên gia của Tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; lao động và người nước ngoài làm việc tại tỉnh Lạng Sơn;

          6.4 Cấp, thu hồi giấy phép đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

          6.5 Thẩm định, kiểm tra các đề án, dự án về giải quyết việc làm, tổ chức phát triển thị trường lao động và quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật; cấp sổ lao động, theo dõi việc quản lý và sử dụng sổ lao động;

          6.6 Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh trình Uỷ ban nhân tỉnh phê duyệt ;

          6.7 Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huận luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh;

          6.8 Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

          6.9 Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phảm, hàng hoá đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

          6.10 Tham mưu tổng hợp cho về tình hình tai nạn lao động trên địa bàn Tỉnh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện thống kê và báo cáo về tai nạn lao động

          6.11 Trực tiếp tham mưu cho Ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trung tâm Giới thiệu việc làm Lạng Sơn.

          7. Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội:

          7.1 Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội bao gồm: việc tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động; thông tin thị trường lao động; tuyển dụng, hợp đồng, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động  và trách nhiệm vật chất;

          7.2 Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, phụ cấp và các hình thức trả lương, trả công lao động và các chế độ vật chất khác thuộc khu vực sản xuất kinh doanh trong các loại hình kinh tế;

          7.3 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về lao động

          7.4 Chính sách đối với lao động nữ, lao động là người tàn tật, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi và các chính sách lao động việc làm khác;

          7.5 Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các ngành, các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động, người lao động và tổ chức bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh;

          8. Phòng Dạy nghề:

          8.1 Tổ  chức thực hiện  quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh khi được phê duyệt;

          8.2 Hướng dẫn và kiểm tra việc  tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề đối với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn Tỉnh.

          8.3 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi tay nghề cấp tỉnh;

          8.4 Trực tiếp tham mưu cho Ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trường Trung cấp nghề Việt - Đức Lạng Sơn.

          9. Phòng Người có công:

          9.1 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định  của nhà nước đối với người có  công đối với cách mạng trên địa bàn;

          9.2 Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc  việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật;

          9.3 Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện điều dưỡng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và cung cấp dụng cụ chỉnh hình, các phương tiện trợ giúp khác đối với thương binh, bệnh binh;

          9.4 Hướng dẫn và thực hiện lễ tưởng niệm liệt sĩ nhân các ngày lễ lớn, truy điệu liệt sĩ khi báo tử; phối hợp tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, cung cấp thông tin về tình hình mộ liệt sĩ theo hướng dẫn của Bộ  Lao động-Thương binh và Xã hội; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; Hàng năm xây dựng kế hoạch vận động đóng góp ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa";

          9.5 Thống nhất quản lý nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh;

          9.6 Là thành viên Hội đồng giám định y khoa về thương tật, bệnh tật và khả năng lao động cho thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách xã hội;

 

          10. Phòng Bảo trợ xã hội:

          10.1 Tổ chức triển khai, rà soát kiểm tra, đánh giá tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng chương trình, kế hoạch giảm nghèo hằng năm, từng giai đoạn để báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh;

          10.2 Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn;

          10.3 Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chương trình giảm nghèo, cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội;

          10.4 Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ đời sống vật chất, tinh thần đối với người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, người gặp khó khăn hiểm nghèo, nạn nhân chiến tranh và các đối tượng xã hội khác cần có sự cứu trợ, trợ giúp của Nhà nước và xã hội;

          10.5 Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội;

          10.6 Trực tiếp tham mưu cho Ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội Lạng Sơn và các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn Tỉnh.

           11. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

           11.1 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ, chăm soc trẻ em trên địa bàn tỉnh;

           11.2 Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em;

           11.3 Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

          11.4 Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

           11.5 Quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật;

           12. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội:

          12.1 Xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; phòng, chống ma tuý, công tác cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề sau cai để báo cáo lãnh đạo Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh;

          12.2 Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình, đề ra biện pháp, chương trình, kế hoạch hàng năm và dài hạn, các dự án về phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Tỉnh;

          12.3 Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đã được phê duyệt về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan quản lý cấp trên; tham mưu, đề xuất công nhận xã, phường, thi trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý và các tệ nạn xã hội khác;

          12.4 Hướng dẫn, kiểm tra công tác cai nghiện ma tuý; hướng dẫn việc quản lý,  giáo dục, chữa trị bệnh, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất cho đối tượng gái mại dâm,  phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về;

          12.5 Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan của tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội;

          12.6 Xây dựng kế hoạch, thực hiện thanh tra chuyên ngành về công tác phòng chống tệ nạn xã hội;

          12.7 Thống nhất quản lý các nguồn kinh phí phòng, chống tệ nạn xã hội được giao, quản lý và chỉ đạo thực hiện chính sách phòng, chống tệ nạn xã hội;

          12.8 Quản lý tài sản, tài chính, cán bộ, công chức và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc sở.

          12.9 Trực tiếp tham mưu cho Ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục- Lao động xã hội Lạng Sơn./.

 

 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn