Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Ngày 20/3/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về tình hình triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Trong năm 2018, Đài PTTH tỉnh đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo đúng định hướng, phản ánh kịp thời các hoạt động của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề; tập trung đầu tư trang thiết bị kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an toàn trong truyền dẫn, phát sóng. Trong năm, Đài PTTH tỉnh đã sản xuất, phát sóng tổng số 13.650 tin, bài, 05 phim tài liệu, thực hiện 11 chương trình truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình chưa thực sự nâng cao, chưa có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ công nghệ trong sản xuất và phát sóng chương trình, công tác đào tạo, thực hiện dịch vụ quảng cáo… còn hạn chế.

 

Năm 2019, Đài PTTH tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật; sắp xếp lại tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; phát triển hoạt động dịch vụ quảng cáo. Đài PTTH tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện theo từng tháng, quý, đề xuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong hoạt động của Đài PTTH tỉnh thời gian qua. Trong năm 2019, Đài PTTH tỉnh cần có nhiều chuyển biến rõ nét, thực chất, có chiều sâu hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Đài PTTH tỉnh cần xây dựng kế hoạch công tác cụ thể theo từng tuần, tháng với tinh thần thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình sản xuất và phát sóng, đặc biệt là các chương trình, chuyên đề trọng tâm, đảm bảo thời lượng các chương trình tự sản xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, sắp xếp, sử dụng hiệu quả biên chế được giao, tiếp tục sắp xếp bộ máy, tổ chức tinh gọn, hiệu quả; xây dựng và thực hiện hiệu quả các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực./.

 

Phương Linh