Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Bắc Sơn và Bình Gia

Ngày 22/5/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 2 huyện Bắc Sơn và Bình Gia. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh,  đến ngày 20/5, huyện Bình Gia đã thực hiện chi trả hỗ trợ đợt 1 cho các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số 24.894 nghìn nhân khẩu, tổng số tiền hỗ trợ là trên 20 tỷ đồng, đạt 98,48%. Trên địa bàn huyện chưa có doanh nghiệp gửi hồ sơ, danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương. Có 10 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 110 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.  

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại huyện Bình Gia

 

Tại huyện Bắc Sơn, đã thực hiện chi trả cho 17.019 người thuộc các nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, bảo trợ xã hội với tổng số tiền là gần 15 tỷ đồng. Đang rà soát, thẩm định 27 trường hợp người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm. Huyện cũng đã rà soát nhân khẩu bị bỏ sót, phát sinh không có tên trong danh sách 80 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, 84 nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo và 01 đối tượng bảo trợ xã hội.  

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại huyện Bắc Sơn

 

Phát biểu kết luận kiểm tra, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là một chính sách hết sức nhân văn của Đảng và Nhà nước ta. Đồng chí ghi nhận, hai huyện Bình Gia và Bắc Sơn đã chủ động, tích cực kịp thời chi trả hỗ trợ cho người dân trong giai đoạn 1. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, UBND, Ban Chỉ đạo hai huyện cần tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát kỹ lưỡng, chi trả kịp thời cho người dân, trước ngày 25/5/2020, bảo đảm đúng ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ người dân lúc khó khăn, xác định đúng đối tượng, tránh trùng, nhầm đối tượng, công khai minh bạch, công bằng xã hội theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ những đối tượng giảm sâu thu nhập, ảnh hưởng đến mức sống tối thiểu. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến người dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách để trục lợi. Bên cạnh đó, hai huyện cũng cần quan tâm chỉ đạo phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội"./.

 

Khánh Ly