Liên kết Website

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

UBND TỈNH LẠNG SƠN

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN

              

 

 

Số: 29a /TB-BQLKKTCK

                               Lạng Sơn,  ngày 22 tháng  8  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2015

 

        Căn cứ Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015,

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau:

         I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 01 chỉ tiêu, cụ thể:

         Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh-Cốc Nam:

         - Tuyển dụng: trình độ (tối thiểu) đại học;

         - Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng.

         II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN

         Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22, Nghị định 29/2012/2NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Kế hoạch số 17/KH-BQLKKTCK ngày 21/8/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tại địa chỉ http://langson.gov.vn/ktck và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn).

        III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN

        Thống nhất hình thức thi tuyển.

       1. Thi kiến thức chung: Thi viết thời gian 120 phút về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Viên chức, những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

       2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: gồm 02 phần thi,

       - Phần thi viết, thời gian 180 phút.

       - Phần thi thực hành, thời gian 30 phút.

       c) Thi môn điều kiện:

       - Môn ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc (Tày, Nùng): Thi viết thời gian 60 phút.

       - Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

       IV. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

       Áp dụng đối với người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đảng, Cao đẳng nghề theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định 134/2006/NĐ-CP đối với các vị trí việc làm đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

       V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

       1. Thời gian bán, nhận hồ sơ

      - Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 21/8/2015 đến 16h30 ngày 18/9/2015 trong giờ hành chính, tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; địa chỉ số 7 Lý Thái Tổ, phường Đông kinh, thành phố Lạng Sơn. Điện thoại: 025.3875708.

       - Tiền mua hồ sơ: 20.000 đồng/bộ;

       - Lệ phí tuyển dụng: 260.000 đồng/thí sinh.

       2. Thời gian thi

       - Hoàn thành thi tuyển; thông qua kết quả thi tuyển trong tháng 10/2015.

       - Công nhận kết quả trúng tuyển, ra Quyết định tuyển dụng trước ngày 30/11/2015.

       (Thời gian cụ thể Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn sẽ thông báo cho từng thí sinh)

       Lưu ý: Thí sinh hồ sơ đề nghị nộp bản gốc bằng tốt nghiệp Đại học, sau khi có kết quả tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ trả lại bản gốc cho thí sinh dự tuyển.

       3. Địa điểm thi

      Hội trường tầng 3, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (số 07, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

      Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, điện thoại (025) 3719.850./.

 

 Nơi nhận:

                              TRƯỞNG BAN

- Website BQL;

 

- Lãnh đạo Ban;

                                    (đã ký)

- Trung tâm QLCK Tân Thanh-Cốc Nam;

 

- Lưu: VP, VT.

 

 

 

 

Trần Tiến Minh

 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn