Liên kết Website

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2011-2015. (Ban hành kèm theo Quyết định định số 1076/QĐ-UBND, ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 • Về việc uỷ quyền thực hiện phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí (699/GUQ-UBND ngày 22/7/2017).
 • Về việc xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (2402/VP-KTN, ngày 22/7/2017).
 • Về việc dự án trồng rừng của Công ty TNHH MTV Innovgreen Lạng Sơn (2401/VP-KTN, ngày 22/7/2017).
 • Về việc áp dụng đơn giá tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (2400/VP-KTN, ngày 22/7/2017).
 • Về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở (2389/VP-KGVX, ngày 21/7/2017).
 • Về việc hướng dẫn Quy chế bảo lãnh của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn (2384/VP-KTTH, ngày 20/7/2017).
 • Về việc tham mưu, thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015 (2382/VP-KTTH, ngày 20/7/2017).
 • Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 (2381/VP-KTTH, ngày 20/7/2017).
 • Về việc tham mưu, thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015 (2382/VP-KTTH, ngày 20/7/2017).
 • Chuẩn bị tài liệu tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam lần 2- 2017 (2385/VP-KTTH, ngày 20/7/2017).
 • Xem tiếp

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn