Liên kết Website

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2011-2015. (Ban hành kèm theo Quyết định định số 1076/QĐ-UBND, ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 • Về việc xem xét kết quả kiểm tra khu đất Công ty cổ phần Trung Việt quản lý sử dụng (916/VP-KTN, ngày 30/3/2017).
 • Về việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (255/UBND-NC ngày 30/3/2017).
 • Về việc xem xét đề xuất của UBND huyện Văn Quan tại Công văn số 200/CV-UBND ngày 27/3/2017 (913/VP-KGVX, ngày 30/3/2017).
 • Về việc tham mưu thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ (911/VP-KGVX, ngày 30/3/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Thịnh Vượng TVT (908/VP-KTN, ngày 30/3/2017).
 • Về việc xử lý vi phạm hành lang đường bộ tại Km3+700, Quốc lộ 1 (907/VP-KTN, ngày 30/3/2017).
 • Về việc thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ (906/VP-NC, ngày 30/3/2017).
 • Về việc thống nhất số liệu diện tích rừng thu hồi của Công ty CP Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc (904/VP-KTN, ngày 30/3/2017).
 • Về việc thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn trong năm 2017 (892/VP-KTN, ngày 29/3/2017).
 • Về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn (891/VP-KTN, ngày 29/3/2017).
 • Xem tiếp

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn