Liên kết Website

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2011-2015. (Ban hành kèm theo Quyết định định số 1076/QĐ-UBND, ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 • Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Bắc Sơn (84/TB-UBND ngày 27/02/2017).
 • Về việc rà soát, cung cấp thông tin về quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2016 (491/VP-KGVX, ngày 27/02/2017).
 • Về việc thay đổi vật liệu làm cửa công trình Nhà ở, Hội trường Đại đội cơ động-BĐ Biên phòng tỉnh (488/VP-KTN, ngày 27/02/2017).
 • Về việc chất lượng thi công 2 phòng học Trường Mầm non xã Tràng Sơn huyện Văn Quan (487/VP-KTN, ngày 27/02/2017).
 • Về việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 (485/VP-NC, ngày 27/02/2017).
 • Về việc dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ (484/VP-TH, ngày 27/02/2017).
 • Về việc tham mưu, đề xuất thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 (482/VP-KGVX, ngày 25/02/2017).
 • Về việc thực hiện và tham mưu thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình năm 2017 (481/VP-KGVX, ngày 25/02/2017).
 • Về việc tham mưu góp ý Chương trình hành động của Chính phủ và đề xuất giải pháp phát triển du lịch (480/VP-KGVX, ngày 25/02/2017).
 • Về việc tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh (140/UBND-KTTH ngày 25/02/2017).
 • Xem tiếp

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn