Liên kết Website

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2011-2015. (Ban hành kèm theo Quyết định định số 1076/QĐ-UBND, ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 • Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bình Gia (808/VP-KTN, ngày 23/3/2017).
 • Về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (807/VP-NC, ngày 23/3/2017).
 • Về việc thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (806/VP-NC, ngày 23/3/2017).
 • Về việc niêm yết công khai thu phí, lệ phí tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc (805/VP-KTTH, ngày 23/3/2017).
 • Về việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý (225/UBND-KGVX ngày 23/3/2017).
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại thành phố Lạng Sơn (113/TB-UBND ngày 23/3/2017).
 • Về việc xem xét hướng tuyến đường dây và vị trí TBA 110kV Bình Gia (799/VP-KTN, ngày 23/3/2017).
 • Về việc thực hiện Công văn số 3554/BTC-QLCS ngày 17/3/2017 của Bộ Tài chính (798/VP-KTTH, ngày 23/3/2017).
 • Về việc triển khai thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4/2017 (797/VP-KGVX, ngày 23/3/2017).
 • Về việc truyền thông cho các sản vật của Lạng Sơn trên Đặc san Tinh hoa sản vật Việt (795/VP-KGVX, ngày 23/3/2017).
 • Xem tiếp

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn