Liên kết Website

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2011-2015. (Ban hành kèm theo Quyết định định số 1076/QĐ-UBND, ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 • Về việc khai thác cát, sỏi phục vụ Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Lãng (149/VP-KTN, ngày 16/01/2017).
 • Về việc quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (146/VP-KGVX, ngày 16/01/2017).
 • Về việc báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2016 (145/VP-KGVX, ngày 16/01/2017).
 • chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát của Quốc hội về an toàn thực phẩm (144/VP-KGVX, ngày 16/01/2017).
 • Về việc báo cáo tình hình nợ đọng XDCB thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới (139/VP-KTN, ngày 16/01/2017).
 • Về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016 (138/VP-KTTH, ngày 16/01/2017).
 • Về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài (136/VP-KTTH, ngày 16/01/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần thương mại và du lịch quốc tế Thiên Trường (135/VP-KTTH, ngày 16/01/2017).
 • Về việc điều chỉnh thông tin và cấp lại bằng Huân chương (134/VP-KGVX, ngày 16/01/2017).
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11/01/2017 (20/TB-UBND ngày 16/01/2017).
 • Xem tiếp

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn