Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2007

Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

 

QUYẾT ĐỊNH

 

         Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp:

- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U.

- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành, mỗi ngành được mã hoá bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng.

- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành, mỗi ngành được mã hoá bằng ba số theo từng ngành cấp 2 tương ứng.

- Ngành cấp 4 gồm 437 ngành, mỗi ngành được mã hoá bằng bốn số theo từng ngành cấp 3 tương ứng.

- Ngành cấp 5 gồm 642 ngành, mỗi ngành được mã hoá bằng năm số theo từng ngành cấp 4 tương ứng.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ, ngành có liên quan:

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng quy định của Quyết định này;

- Theo dõi tình hình thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các quy định trước đây về hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                            KT. THỦ TƯỚNG

                                                                                           PHÓ THỦ TƯỚNG

 

                                                                                              Nguyễn Sinh Hùng

Đính kèmDung lượng
he+thong+nghanh+nghe+KTVN.doc1.46 MB
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn