THÔNG BÁO Về rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72/TB-SKHĐT

Lạng Sơn, ngày  26 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

 

 

Kính gửi:

 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn;

- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Lạng Sơn;

- Hội doanh nhân trẻ;

- Câu lạc bộ doanh nhân nữ;

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh;

- Cục Hải quan tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017; Sở Kế hoạch và Đầu tư  thông báo đến các tổ chức hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp và các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 27, Luật Doanh nghiệp năm 2014; Khoản 1  Điều 28,  Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp: Thời hạn giải quyết các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp là “03 ngày làm việc.

  Theo quy định tại Khoản 3  Điều 196, Khoản 3 Điều 197, Khoản 2 Điều 198,  Khoản 2 Điều 199,  Luật Doanh nghiệp 2014: Thời hạn giải quyết các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp là “05 ngày làm việc.

Kể từ ngày 01/5/2017, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp:

(1) Thực hiện giảm từ “03 ngày làm việc” xuống còn “01 ngày làm việc” đối với các thủ tục hành chính (02 TTHC):

1. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(2) Thực hiện giảm từ “05 ngày làm việc” xuống còn “03 ngày làm việc” đối với các thủ tục hành chính (04 TTHC):

1. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.

2. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

4. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn thông báo tới các tổ chức hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để biết, phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);

- UBND tỉnh (b/c);

- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp;

- Báo Lạng Sơn;

- Đài PT-TH Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Trung tâm XTĐT;

- Trang thông tin điện tử Sở;

- Lưu: VT, ĐKKD.

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Dương Công Vĩ

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn