Về việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật công tác đấu thầu

Thứ Năm, 16/02/2017 - 15:00
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  147/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT Lạng Sơn, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

 

 

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các chủ đầu tư dự án.

 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành 01/7/2014; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi Luật và các Nghị định về công tác đấu thầu được ban hành, đến thời điểm hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 16 Thông tư quy định và hướng dẫn về công tác đấu thầu, trong đó năm 2016 và đầu năm 2017 ban hành và có hiệu lực 10 Thông tư.

Để đảm bảo việc triển khai công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017 và các năm tiếp theo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành; thực hiện chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai tới các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Các chủ đầu tư nội dung như sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, áp dụng triển khai thực hiện đúng quy định các nội dung của Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Danh mục, các thông tư và các thông tin liên quan về công tác đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải và cập nhật thường xuyên trên trang TTXTĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Cổng thông tin điện tử tỉnh: http://www.langson.gov.vn/khdt/.

Các cơ quan, đơn vị có thể truy cập và tải các tài liệu trên trong mục Thông tin chỉ đạo điều hành của trang thông tin điện tử trên.

 (Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về công tác đấu thầu đã được ban hành gửi kèm theo Công văn này)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND  tỉnh (báo cáo);

- Lãnh đạo Sở,

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Trung tâm XTĐT (đăng tải thông tin);

- Lưu: VT, ĐTTĐ&GSĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Lê Văn Thắng

 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

(kèm theo Văn bản số: 147 /SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 15  tháng 02 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
STT Văn bản Trích yếu Ngày/TrạngThái
1 Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Ban hành: 16/12/2016 
Hiệu lực: 06/02/2017 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn Ban hành: 29/09/2016 
Hiệu lực: 01/12/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Ban hành: 29/09/2016 
Hiệu lực: 15/11/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) Ban hành: 26/07/2016 
Hiệu lực: 01/10/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu Ban hành: 22/07/2016 
Hiệu lực: 09/09/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 1402/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025 Ban hành: 13/07/2016 
Hiệu lực: 13/07/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu qua mạng Ban hành: 29/06/2016 
Hiệu lực: 15/08/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu Ban hành: 05/05/2016 
Hiệu lực: 01/07/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Ban hành: 01/03/2016 
Hiệu lực: 18/04/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Ban hành: 21/12/2015 
Hiệu lực: 15/02/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Ban hành: 27/11/2015 
Hiệu lực: 15/01/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh Ban hành: 27/10/2015 
Hiệu lực: 22/12/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Ban hành: 26/10/2015 
Hiệu lực: 10/12/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá Ban hành: 16/06/2015 
Hiệu lực: 01/08/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp Ban hành: 06/05/2015 
Hiệu lực: 01/07/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp Ban hành: 06/05/2015 
Hiệu lực: 01/07/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Ban hành: 17/03/2015 
Hiệu lực: 05/05/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Ban hành: 14/02/2015 
Hiệu lực: 15/04/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Ban hành: 26/06/2014 
Hiệu lực: 15/08/2014 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Luật số 43/2013/QH13 Luật số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về Luật Đấu thầu. Ban hành: 26/11/2013 
Hiệu lực: 01/07/2014 
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

 

Đính kèmDung lượng
147.signed.pdf719.76 KB
danhmucVBPLdauthau1.xls46.5 KB
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn