THÔNG BÁO Về việc đăng ký giải thể của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Trấn Đông Thành

SỞ KH VÀ ĐT TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/TB-ĐKKD

Lạng Sơn, ngày  22 tháng 5 năm 2015

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký giải thể của 

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Trấn Đông Thành

 

Kính gửi:

- Công an tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh;

- Cục Hải quan;

- Chi cục Thuế thành phố.

                             

 

         Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ giải thể của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Trấn Đông Thành;

        Mã số: 4900772510 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, đăng ký lần đầu ngày 21/04/2014;

        Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 lô DCBX khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

       Do ông Từ Minh Anh, số CMND: 080924861 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 03/10/2001; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 2/24, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Là người đại diện theo pháp luật giữ chức danh: Giám đốc.           Phòng Đăng ký kinh doanh xin thông báo và đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến bằng văn bản về việc giải thể của doanh nghiệp, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này. Quá thời hạn trên, nếu không nhận được ý kiến của quý cơ quan, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thụ lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Ông Từ Minh Anh;

- Trung tâm XTĐT;

- Lưu:VT, ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga

 

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn