Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 11:19

QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH LẠNG SƠN

ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

 

1.Quyết định số: 1719/QĐ-UBND ngày 26/8/2008

2. Quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển

     - Quan điểm: Phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản phải phù hợp với quy hoạch và phát triển công nghiệp của tỉnh.

     + Phát triển ngành công nghiệp khoáng sản địa phương trên tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khai thác mỏ nhỏ.

     + Khai thác, chế biến khoáng sản phải gắn với công tác bảo vệ môi trường, sinh thái theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

     + Khai thác, chế biến khoáng sản phải gắn với bảo vệ nâng cấp đường giao thông trong khu vực liên quan.

- Định hướng phát triển: Ngành công nghiệp khoáng sản của tỉnh phải mang tính chất chiến lược lâu dài và phát triển bền vững.

+ Phát huy cao độ nội lực, thực hiện tốt các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp công nghệ khai thác chế biến.

+ Tạo lập môi trường liên kết với địa phương khác trong chế biến khai thác.

-Mục tiêu: Đến năm 2012 hoàn thành việc điều tra bổ sung và điều tra mới nguồn tài nguyên khoáng sản của địa phương.

+ Đến năm 2010 đưa từ 70 ÷ 80 mỏ, điểm quặng vào khai thác, xây dựng một số cơ sở chế biến khoáng sản. Nâng giá trị công nghiệp của ngành khai khoáng lên 25% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh.

3. Nội dung quy hoạch.

     - Điều tra đánh giá 25 điểm khoáng sản Bau xít ở Hữu lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Quan, Bắc Sơn.

     - Điều tra đánh giá 14 điểm khoáng sản vàng ở Bình Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình Tràng Định.

     - Điều tra đánh giá 13 điểm quặng chì, kẽm, ở Hữu lũng, Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Lãng.

     - Điều tra đánh giá 31 điểm quặng sắt ở Hữu lũng, Lộc bình, Cao Lộc, Văn Lãng, Bắc Sơn.

     - Điều tra đánh giá 5 điểm Antimon ở Bình Gia và Tràng Định.

     - Điều tra đánh giá 2 điểm photphorit ở Hữu lũng.

     - Điều tra đánh giá 5 điểm đồng ở Đình Lập, Lộc bình, Văn Lãng.

     * Quy hoạch thăm dò từ nay đến năm 2015, ưu tiên các mỏ đã điều tra đánh giá được cấp phép khai thác nhưng chưa chuẩn bị đầy đủ cơ sở tài nguyên gồm:

     + Bauxit: thăm dò,mở rộng, nâng cẩp trữ lượng  các mỏ Nà Nâm, Tân Hương;Ba Xã; Lũng Hủ; Cầu Bóng;Vạn Linh; Mỏ cấy; Y Tịnh; Nà Chuông; Chục Chay; Đông Quan.

+ Vàng: Tập trung thăm dò một số điểm vàng gốc như khau phụ Pác Nàng, Suối  Cáp Làng Mỏ, Nà Cà, Khuổi Só. Riêng mỏ Nà Pái tiếp tục thăm dò theo giấy phép của Bộ TNMT.

     +  Chì Kẽm: thăm dò nânhg trữ lựơng các mỏ Nà Chanh, Mỏ Ba; Lũng Sài; Khuôn Áng; Tung Pha; Lân Phùn; Tân Lập; Tân Thịnh .

     Sắt: Thăm  dò mở rộng để nâng cấp trữ lượng tại các mở gia Chanh, Nà Han Bản Lếch, Lân Ảng , Chi Ma Bản Poòng Kéo Lếch .

*  Qui  hoạch chế biến Khoáng Sản;

       + Qui hoạch chế biến khoáng sản phải Xây dựng phù hợp gắn với các khu  công nghiệp Hồng Phong, Đồng Bành; Na Dương.

     *  Các khu vực cấm và tạm cấm hoạt động  khoáng sản, liên quan đến an ninh Quốc phòng; di tích lịch sử; văn hoá;danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; đô thị; khu công nghiệp; khu thương mại; khu du lịch.

 4.  Vốn đầu tư:

+ Vốn đầu tư cho công tác khai thác thăm dò đến 2010 ước tính khoảng 18 tỷ đồng.

5. Các giải pháp thực hiện

     + Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Luật khoáng sản.

     + Có chính sách ưu tiên cho công tác điều tra khảo sát, thăm dò đối với khu vực khoáng sản thuộc tỉnh quản lý.

     + Ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản tại địa phương.

* Giải pháp và tạo lập thị trường.

+ Tham gia các hiệp hội khoáng sản và xuất khẩu khoáng sản trong nước.

+ Liên doanh, liên kết trao đổi học tập kinh nghiệm với các doanh nghiệp khai khoáng và chế biến khoáng sản.

*Giải pháp khoa học công nghệ.

+ Áp dụng công nghệ nhằm nâng cao sản phẩm, xây dựng các trung tâm chế biến, hợp tác trong nước và nước ngoài về lĩnh vực khai khoáng.

6. Phân công trách nhiệm.

     - Sở công thương phối hợp với các ngành chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh quản lý hoạt đọng khoáng sản, đề xuất cơ chế chính sách thích hợp, đồng thời trực tiếp thực hiện các quyết định của UBND tỉnh.

     - Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đo đạc, lập bản đồ xác định ranh giới đất đai cho khu công nghiệp khoáng sản, tiến hành các thủ tục về giao đất và hoạt động khoáng sản cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án và sử lý các vấn đề môi trường.

     - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng các Ban, ngành có liên quan theo chức năng của mình tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch.

     - UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương.

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn